PACHTCONTRACT KARTUIZERHOF 1670


door Jacques Rutten.                                                         (RAL, Kartuis Roermond, inv nr 310)  

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Pachtcontract Loverhof 1670
     
            In nomine Domini . Amen.
 
Kennelijck ende openbaer sij hiermede allen ende eenen iegelicken, dat op huyden dato
onderschreven, d'Eerw. ende seer Aendachtige Heeren Adrianus Poeyn Prior ende Hubertus
Beeckman procurator van t'Carthuys alhier binnen Ruremunde, verpacht hebben, gelijck
sij verpachten mits desen het voornoemde convents bouwhof,  genaemt Loverhoff
ende gelegen tot Helden, met allen sijnen toebehoor aen d'ersamen Teunis Peters
ende Itgen Verstappen sijne huysvrouwe, ende sulcx op de naevolgende conditien
ende voorwaerden:
Inden eersten soo sal dese pachtinge aenvanck nemen met het  Hoochtijt van Paesschen
deses tegenwoordigen dusent ses hondert seventichsten jaers,  ende dueren acht
jaer, ten halven op te seggen, een half jaer te vooren.
Ten tweeden sal den voornoemden pachter den voorss hoff, geduyrende sijne pachtjaeren,
in vohren, paelen ende het recht ende gerechticheyt onderhouden, inder weghen dat
het convent door sijne, ende der sijniger versuymenis niet en wordt verkort
nochte veronrecht.
Ten derden sal den pachter jaerlicx aen de Heeren verpachteren schuldich zijn los ende vrij
in het convent, op sijne costen te leveren vijfthien malder suyver en wel gewandt
koren Ruremundtscher maten.
Ten vierden sal den pachter op sijne costen bestellen ende halden den stier of sprunc-rindt
ende soo menichmael veranderen alst noodich wesen sal, soo dat daer over gheen
klachten vallen en moghen.
 
Ten vijfden sal den pachter die gehuchten des hoffs  eerlich ende wel onderhouden op sijne
eygene costen ende bij soo verre op sijn versueck iet nieuws getimmert wordt
soo sal het convent besorgen die noodige materialen, ende den pachter d'aerbeyders den
cost ende loon gheven, maer alswanneer t'gene tegenwoordich getimmert is, comt
te vervallen buyten versuym van de pachter, dan sullen die Heeren verpachters d'
aerbeyders loonen, ende den pachter cost ende dranck geven, ende daerenboven leveren
het stroy nodich tot nieuw dack, sal oock den pachter gehouden wesen voor
den timmer bij te vaeren op sijne costen de noodige materialen ende gerreytschap.
ende met sijn gesin helpen naer sijn vermogen.
Ten sesden sal den pachter jaerlich aen het convent leveren vijftich pont goede
mey-botter, ende tweehondert eyers.
Ten sevenden sal den pachter oock jaerlyx van t'sijne betalen t'gene t'convent schul-
dich is aenden Heere Pastoir ende d'armen van Helden, te weten anderhalf vat roggen
aenden Heere Pastoir, end acht vat roggen aenden armen s'jae­rs.  
Ten achden sullen alle de bestialen geweerdeert worden, ende half ende half den Heerschap
ende den halfman aengaen, nu aengaens ende bij provisie die schapen die tot
hondert in't getal sullen aengetrocken worden, ende niet meer    als vijfentwintich
of ten hoochsten sestich voor den omstandt, ende soo lanck als de beesten niet
al gemeyn en zijn, ende den hoff ten halven gewonnen wordt, soo sal den pachter
die helft vanden Landtschat betalen, ende den beestenschat alleen dragen van de
beesten die hem alleen toekomen, wie oock het heufgelt.
Ten negenden soo sal den pachter vlijtich ende neerstich zijn int planten van jonge heysteren
om den hoff tot verschooninge der gehuchten, ende derselver reparatie ende aenden timmer
(blz. 2:) Ten thienden is afgesproken dat hoewel volgens alle onse pachtcedulen den halfman in
sijn leste jaer geen mist, voyer, stroo of kaff vanden hof mach afvaeren ofverbrengen,
desen nochtans int eynde van desen pacht afgestoten wesende sal die
helft van kaff en stroy, of de weerde daervan naer discretie vanden H. Prior mogen genieten            
 
Alle welcke conditien ende voorwaerden den voornoemden pachter ende sijne huys-
vrouwe belooft hebben gelijck sij beloven mits desen, volcomentlijck te sullen onder-
houden in't geheel ende deel, verobligerende ten dien eijnde hunne persoonen ende
goederen, gereijde ende ongereijde, tegenwoordige ende toecomende, de selve submitterende
ter parate executien aen alle heerenhoven ende  gerichten ende signantetelick
aen den Edelen hove van Gelderlandt, ende hebben voorders tot eenen ghe-
wissen borge gestelt den Eersamen Peeter Heijnen, den welcke onder
obligatie ende submissie als boven, den inhoudt deser pachtcedule beloift hebben
te voltrecken, bij soo verre den principalen in gebreke bleef te doen.
Alles sonder arg ende list, des to waere oirconde hebben partijen dese
C[edule] welcker twee gelijckluydende gemaect sijn C[edule] onderteeckent binnen
Ruremundt int Carthuys den 25 meert 1670.
 
                                                                       Fr. Adrianus Poyen   Prior
                                                                       Fr. Hubertus Beeckman Procurator
                                                                       Teunis Peters   X
                                                                       Dit is die merck van Peter Heinen  X
 
 
NB den pachter heeft eenige quytslach begeert in cas van merckellycke           
schaede door heerencracht, haegelslach ofte seer merckelycke miswas,
het ghene tot discretie van D.P. Prior sal staen, met dat indervoorgaende
pachtcedulen ghene mentie daervan gemackt woordt.