PACHTCONTRACT KARTUIZERHOF 1642


door Jacques Rutten.                                                          (RAL, Kartuis, inv nr 310)

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
 
Pachtcontract Loverhof 1642
 
                        In nomine Domini Amen
 
Op huyden dato onderschr. soo heeft den heer Hermannus Mul­bracht procurator der Carthuysers Clooster binnen Ruremundt wtgegeven en verpacht des gemelten cloosters hoff, geheiten den Loverhoff tot Helden gelegen met allen sijnen toebehoer, den Eers. Johan Winckens, den tijt van acht iaeren doch ten halven op te segghen, wyen het niet believen sal, op condi­ties als volcht.
Ten eersten. Soo sal der voorschr. halffman goet in sijnder voeren, ende palen, ende alde gerechtcheydt winnen ende onder­halden, soo dat het clooster door sijne versuymenisse in gheene ongerechticheyt en valle, ende sal oock gheene anderen eenich landt daer aff verpachten, sonder voerweeten sijnder heerschappen, hier voor soo sal hij allen iaeren op sijne costen int clooster leveren vierthien malder reyn, suyver ende wel gewandt koerens, te weeten 14 malder rogghen.
Item der halffman sal den stier oft sprinckosch op sijne costen bestellen ende halden, ende soo dichwils veranderen als des noodich is, soo datter gheen clachten voer en vallen, ende sal maer eenen naer alde gewoonheyt halden.
Item der halffman sal die gehocteren eerlick, ende wel onder­halden, ende den decker kost ende dranck besorghen, ende t convent sal den loon betaelen, wtgenomen soo daer eenighen nieu­wen bouw oft timmer opgericht wort, sal het clooster op haere costen doen, den halffman sal gelijcke wael op sijne costen die gereydtschap bijvaeren, ende met sijn gesin helpen naer sijn vermoegen.
Item der halffman sal iaerlick veertich pont botteren int convent leveren 20 ontrent pinxten meysche boter, ende 20 inden herfst.
Item der halffman sal betaelen t'gheene t'convent iaerlickx soo aende kercke als aenden H. Pastoor is geldende tot Helden.
Item sal oock neerstich sijn in ionge heisteren, omme den hoff te planten.
Item sal der halffman het Vosbergerveldt oock bij den hoff heb­ben, ende daervan geven naer advenandt als andere velderen verpacht worden. Bij soo verre (daer Godt voor behoede) misgewasch, hagelslach oft heerencracht voorvielen, sal der halffman gehalden sijn, t'selve sijne heerschappen te kennen te geven, sal alsdan insien daerinne genomen worden, wie andere heerschappen in gelijcken cas doen. Den tijt deser pachtinghe sal aengaen op Paeschen 1642. Ende soo het quame dat den halffman van den hoff wolde afftrecken, soo sal hij die helfte van kaefft, stroy ende beterije opden hoff laeten.
Dit alles alsoo gedaen ende verhandelt in presentie van mijn ­heere den Adt. G. Lom ende Wulhelm op ghenen Bocholt. Desen 3en may 1642.
                                   Fr. Hermannus Mulbracht procurator Carth.
                                   G. Lom, Jan Wynckens 
                                   Wulhem ob den Bokent
 
 
Op de achterkant van het contract staan de archiefaanduidingen:
            Elocatio villae in Helden Ao 1642 ad 8 A
            Item adiuncta elocatio Ao 1650 et seq.
 
                        sub H titulo
                        Helden anno 1642
                          ibi Helden villa
                        elocatio villae   
                        fasciculo 8  numero 4
                                               D
 
 
En de volgende tekst:
Pachtsedel vanden hoff te Helden 1642
Ad 8 annos ten halven op te seggen
Expirat hec scedula Ao 1650 paschalis
necdum elocata de novo hec villa ob mala
tempora et contributiones enormes
conveni An cum villico quod annue preter
14 mald. Silig[inis]. solvet duas schedulas contrib
ad 23fl 5 st bb idq donec nova elocatio
fiat et medietate tam pecorum quam
frumentorum fruamur, solvet etiam
annue 50 ll butyri
Ao 1656 conveni cum praedicto villico quod
preter (dotia) extraordinaria solveret medietatem contrib
terrarum quamdui pecora oia (omnia?) solus habet
qa(?) de pascuis quorum contrib. solvimus nil
recipimus.
Ao 1658 mortuo villico, ex compassione conces..
ad tempus vidue quod ex 7 schedulis solveret
annum 3 et nos 4, si plures exposite fuerint
pro medietate solvet.
Ao 1660 febr. 12 conveni de novo cum praedicta
villica et eius marito novo Godefrido ad 3 annos
quod quodiu habebunt pecora soli, solvent medietatem
contrib. terrarum, ultra alia extraordinaria
onera ipsos solos concernentia si ad huc exponanti.
Sign in presentia Ghijs Nesen et