PACHTCONTRACT KARTUIZERHOF 1632


door Jacques Rutten.                                                 RAL, Kartuis, inv nr 310         

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Pachtcontract Loverhof 1632
 
De tekst is samengesteld uit het originele document (zie fotoís) door alle toevoegingen
en doorhalingen van 1660 weg te laten

 

                                   In nomine Domini Amen
Kond und openbaer sij iederman die desen brieff sullen sien off
hoeren lesen hoe dat int jaer sestienhondert tweendartich den eersten
dach in den mey der W. Heer Jacobus de Hollandre prior
der Cartuysen tot Ruremundt, ende Rutgerus Spee scheffener procurator
voirsche convents utgegeven hebben, ende in krafft deses
utgeven des vorgemelten Cloesters hoff, geheiten Loverhoff te Helden
gelegen, met allen sijnen toebehoer den eersamen Arent ende
Trinen sijner huysfrouwen, den tijt van acht jaeren doch ten
halven op te seggen, wem het niet en geliefft, op naervolgende
conditiŽn.
Ten eersten sal der halffman vorsche gout in sijnen voeren, palen
ende alde gerechticheit winnen ende onderhalden, soo dat het clooster
dor sijne versumeniss in geyne ongerechticheit en valle,ende sall oick
geenen anderen eenich landt dairaff verpachten, sonder vorweten
sijner heerschappen. Ende sall alle jaer het convent leveren, vier-
thien malder reyn, suyver ende walgewant korens. Ruremund-
scher maeten int cloester op sijne kosten (des sal het Convent
het vergelt te Ruremundt over de Maese betalen)
Item der halffman sal den stier off sprinckoss op sijne kosten
bestellen ende halden, ende so offt veranderen als des noodich
is, soo datter geyn clachten over en vallen, ende sall nur
eenen, nae alde gewonheit halden.
 
Item der halffman sal die gehŲchteren eerlick ende wael onder-
halden ende den decker kost ende dranck besorgen ende het convent
sal den lohn geven. Utgenomen so daer eenigen neuwen bou off
timmer opgericht wort sal het clooster op haere kosten doen, ende
der halffman gelickemal op sijne kosten die gereytschap beivoe≠ren
ende met sijn gesinn helpen nae sijn vermoegen.
 
Item der halffman sal iaerlix viertich pont botteren int
Convent leveren. Twintich umb Pingsten, meyschen botter
ende twintich inden herffst, speuri botter.
 
Item der halffman sal het derde deyl vande contributie,
den hoff alleenlick ende neuw aengegraeven erven
aengaende, betalen.
 
Item der halffman sal oick neerstich sijn in iunge heisteren
umb den hoff te setten, tot verschoning der gehochter ende
tot behoeff des hoffs soo daer wat te timmeren viele, des sal
der heerschap die selve bestellen.
Item sal der halffman het Vorsberger velt oick bij den hoff
hebben, ende darvan geven naeadvenant dat die andere
velder verpacht worden. Inval avers (da Gott vor behude)
eenigen miswas, hagelschlach offt heerenkracht vorviele
sal der halffman gehalden sijn het selve sijnen heerschappen
te kennen te geven, sal alsdan een insien darin genoemen
worden, wie andere heerschappen oick doen.
 
Den tijt deser pachtinge sal aengaen op Paschen sestien-
hondert dryendertichsten jaers. Ende soo het queme dat
der halffman vanden hoff wolde afftrecken, sal hij die helfft
van kaeff stroy ende betery op den hoff laeten.
 
Dit alles alsoe gedaen ende verhandlet op dach ende datum
als boeven in presentie van Wilm Verborkelt te Baerlo,
Hynrick Berkens gewesenen halffman op den hoff.
Arnoldt Sonat(?)vorsche cloosters ende andere geude vrinden.
Ende hefft eynieder eynen cedel sich darna te richten.
 
                            F. Jacobus de Hollandre prior Cartae Ruramundensis.
                                                                       F. Rutgerus Spee Pcuror
                                                                                  Welhm ob der Bokent
 
                                                                                                                         
 
 
 
Bij bovenstaand contract hoort de volgende aantekening:
anno 1633, den 28en  juny, is veraccordert tuschen prior
ende de wedue, naer Erckens saliger doot, dat sij wedue
met haeren steffsohn Jan op den hoff sal blijven ende
denselven nae vorschrevene conditiŽn bouwen ende onfelbar
den pacht leveren. Ende alsoo sie weversche is, ende Jan noch onder-
iarich, hebben sich tot burgen vorschreven convent gestelt
Goert Schroders, Erkes seligers broeder, ende Gerart
Verhagh
                                   F Hollandre, prior cartae
                                               Ruremundt
                                   Welhem ob der Bockent
                                               Dit ist merck X van Goert den schruer
                                               Gerit Verhag
 
 
Op de achterkant van het contract staat;
                        Elocatio villae nrae (=nostrae) in Helden A[nno] 1632
En de archiefcodes:   
              Sub H titulo
Helden 1632      
161 (of ibi) Helden villa
villae elocatio      fascialo 8
numero 4
________________________
E