Jacques Rutten;     Nr 77     09-07-1686        (RAL, Schpenbank Helden, inv nr 27, folio 92v)

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 Testament Frans Vogels.

 

In noe sassae (= In nomine sanctissimae) Trinitatis amen
Een ieder sij kennelijck ende openbaer hoe dat Frans Vogels, jonghman, eenichsints cranck van lichaem, edoch sijns verstandts volcommelijck machtich, hebbende voor oogen die broosheyt des menschelijcken geslachts ende sekerheyt des doots ende onsekerheyt vande uhre derselve, beveelt sijne ziele Godt almachtigh ende die heylighe moeder altijt maghet Maria, ende sijn lichaem der geweijder aerden tot Helden, begerende desen sijnen vuyttersten wille ofte testament naer sijnen doodt gehouden ende geobserveert te worden naer beste forme ende maniere, al waeren oock alle solemniteyten van rechten offte landts coustuymen hierinne niet geobserveert, als volght: Inden eersten geve ende maecke tot laeffenisse mijnder ziele vijff ducatons tot sielmissen, begerende naer mijnen doodt metten eersten gedaen te worden. Ten tweeden geve ende maecke aen mijnen broeder Willem Vogels mijn peerdt, karre ende alle getuygh tot den peerde ende karre gehoorigh offte die weerde daervoor, ende aen Willemen voorss huysvrouw Eva Sijen alle die woll van Frans Vogels off testateurs voorss schaepen, voor hunnen aerbeydt ende moeyten bij den testateur in sijne sieckte ende kranckheydt gedaen, ende voorders te doen. Ten derden geefft den testateur aen sijnen broeder Jan Vogels een malder rogh ende een malder boeckweyt, liggende opden solder, ende sevenendertich guldens staende aen Hendrick Bisschops. Noch aen die kinderen van Jan Vogels drije ouwe metlamberen tot eene gedachtenisse. Ten vierden geve ick aen mijnen broeder Willem Vogels alle mijne kleederen, soo lijnen als wullen, alles tot des testateurs lijve staende, mits oock anderhalff malder boeckweytt aen Willem voorss ende drije ouwe metlamberen aen Willemen kindt. Ten vijffden geve ende maecke aen mijne twee broeders Jan ende Willem Vogels tweeentwintichsten den halven gulden, staende aen Peter Bisschops, hercommende van sommighe schaepen aen hem vercocht. Hiermede sluytende ende eyndende den testateur Frans Vogels sijnen vuyttersten wille, begerende naer sijnen doodt gehouden te worden voor goedt ende van weerden. In oirconde der waerheyt hebbe ick testateur, beneffens mij hiertoe gesubstitueerden s[ecreta]ris ende twee getuygen, eygenhandigh ondertekent tot Helden, den IXen dagh des maendts july 1686.
 
Was ondertekent: VV ende daerom was geschreven Frans Vogels merckt, heer Joannes Verhees cap[pelaen] Helden, Jan Haesen, Willem Comans, ges[ubstitueerden] secretaris.

                                Gecollationneert, is accorderende bevonden bij mij,

                                                        J. de Wagener

NB

1.  is dus weer een testament dat is opgemaakt tov geestlijke en getuigen. De vice-secretaris is present geweest en heeft het testament volledig uitgeschreven. Nu wordt het door de Wagener opgenomen in het schepenbankprotocol.

2. In dit protocol staan geen originele testamenten. Het zijn allemaal afschriften, gemaakt door de secretaris of diens plaatsvervanger.