Jacques Rutten;     Nr 322. 31-12-1788    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 164

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Joannes Janssen X Helena van Oijen
In marge: "Huwelijksvoorwaerden voor Joannes Janssen en Helena van Oijen"
 
In nomine domini Amen
Cond ende kennelijk zije hiermede dat op heden den 31e Xbris (=december) 1788 is beraemt en besloten de naer volgende houwelijks voorwaerden tusschen den eersaemen Joannes Janssen, weduwenaer van Margaretha Wagemans, ten desen geassisteert bij Engel Janssen en Niclaes Wagemans, gerichtelijke momboiren voor d'onmundige kinderen van Margrieta voornoemt ehelijk naergelaeten, ter eenre, ende d'erentrijke jonge dochter Helena van Oijen, geassisteert bij haeren vader Hendrick van Oijen ter ander zijde, als toecomende bruydegom en bruyd.
 
Eerstelijk is besproken dat overmits 't voorhuys (waer van den eygendom naer expiratie der landtrechtelijke tochte) competeerende aen 's bruydegoms kinderen met Margaretha Wagemans in houwelijk verweckt, bouwvallig en aen merkelijke reparatur onderworpen is, binnen verloop van korte of weynig jaeren sal restaureert ende met eene meerdere kamer sal voorsien, en uyt dit aenstaende houwelijk bestreden worden.      Waer tegens
Tweedens is geconcedeert, dat in vall den bruydegom voor de bruyd mochte aflijvig worden, kind of geen kinderen naerlaetende, soo sal de bruyd tijde haers levens eene vrije kamer in den huyse, ten haere keuse te nemen tot haere wooninge, ( sonder eenige reparatur behoeven te doen) hebben en behouden, nochtans onder restrictie de bewooninge aen niemand te mogen verhueren.         Ende
Derdens dat in vall de bruyd wede word, haer andermaels ten houwelijk quam te begeven, in sulken vall sal de selve instantelijk de voorseyde kamer bewooninge afbreken en ten behoeve van de kinderen voornoemt, sonder eenige de minste recompensatie inruymen.         Ende
Vierdens terwijlen staende het houwelijk met Margaretha Wagemans sijn aengecocht twee morgen heyde tot eenen nieuwen kamp, ende actueel noch tot geene verbeteringe gebracht, sal desen kamp ten keuse van de voorkinderen verblijven, mits betaelende de respe aencoops penningen, bij 's gemeents vercoops prothocol altoos ervintlijk, ende daeren boven de verbeteringe naervolgens taxat door onparthijdige mannen hun des verstaende, beydersijds t'eligeeren, sullen connen of mogen vereenbaeren, ofte wel den selven voor de mogelijk te verweckene kinderen van 't tweede ofte desen aenstaende houwelijk ten haere keuse, sonder eenige entgeltenisse te laeten.
Vijfdens reserveeren de momboiren ten desen wel expresselijk d'approbatie en ratificatie van de eerss[aemen] gerichte deser heerlijkheyt Helden.
In oirconde hebben toecomende bruydegom en bruyd dese benevens voornoemde assistenten eygenhandig onderteeckent tot Helden, in dato ut supra.
Waeren onderteeckent:  Johannus Jansen;  dit + is 't handtmerckt van Helena van Oijen eygenhandig gestelt, schrijven onervaeren;  Engel Janssen; Klaes Wagemans;  dit + is 't handtmerckt van Hendrick van Oijen selfs gestelt.
Legerstond:  mij present en onderteeckent:  H.T. Cuijpers secris.
In margine stond:  exhib[itum] in judicio den 2e january 1789.
 
Noch legerstond:  't gerecht, gesien de voorstaende houwelijks voorwaerden, opgericht tusschen Joannes Janssen en Helena van Oijen, met interventie der momboiren van d'onmundige kinderen des gemelten Jo[ann]es Janssen in ehestand met Margaretha Wagemans slgr verweckt, ende geleth de daer bij voorschoven te doene verbeteringe en restauratie der huysinge, verclaert dat (naer de selve sal sijn geŽffectueert) de vrije bewooninge van een vrije kamer ten behoeve van Helena van Oijen, in voege en op den voet daer bij geŽxprimeert, sal plaetse hebben, gemerckt d'huysinge altoos in verloop van tijd door de te volgende restauratie convenabeler en favorabeler voor de pupillen te considereeren is. Actum in judicio tot Helden, den 2e jan 1789.
Waeren onderteeckent:  P.H. Cremeren;  A. Gisberts;  H.T. Cuijpers, secris
                                               Accordeert bij mij, H.T. Cuijpers