Jacques Rutten;     Nr 32.  16-06-1648  (RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 134 v)

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 Transport van de tocht door Jenneken Nyelis aan haar kinderen.

 

Wy Willem van Knippenbergh rychter boede in plaets des heeren lant scholtissen Andryes Schenck, Geraerdt Verhaegh ende Lenaerdt Smollers schepennen des gerychs van Kessell ende Helden, doen hy met cundt ende te weeten, dat op huyden in persoenen voor ons is gecompareert Jennecken Nyelis, ende geassisteert ende versterckt met Willem van Knippenbergh rychter boede voorschreven, ende heeft de voorss Jennecken ende haeren mombaer voerss met voerbedachten raedt gecedeert ende getransporteert alle haere tochtschap die sy Jennecken voorss besittende was aent Biringen, tot Nyelis geheyten, aen haere tegenwoordige tsemptlycke kinderen, ende dat vuyt seeckere notabel reden dat de voorss Jennecken een tyt lanck in bederffelycke cryeghstyden mette cleyne kinderen heeft geseten ende in merckelycke schulden is geraden geweest, ende niet well raet gesien om deselften te betaelen ende voor te koemmen, dan nach daegelix meer daer inne geradende. Ende dewyle de kinderen tot broetwinnen gekoemen syn, heeft de voorss Jennecken goetgevonden haere tochte te cederen, gelyck zy dan cedeert ende transporteert in cracht van desen, aen haere tegenwoordige vyff kinderen de sodaninge voorss tochte omme dat de kinderen sullen vortaen het selfste erff tot Nylis aent Biringen moegen aenvangen, met alle opstaende lasten ende schulden. Ende sullen deselve kinderen gehalden zyn die moeder daer voor eerlyck ende vroem, alsmen syne alderen is behoerlyck te doen te onderhalden, in alles wes daertoe staende is ende haer mucht competeren. Ende by fauten des niet gheborden, soude wederomme in haer geheell mogen stain so en dan vorts naer goetduncken van goede mannen, des verstant hebben, naer der kinderen middelen ende macht het onderhalt naer advenant alsoo redelyck als sich dat eyghenl[yck?] ende met aller eeheren mocht gebueren. In warer oirconde hebben wy rychter boede ende schepenen voorss dese acte van transport onderteyckent, opten XVIen juny 1648.

Wilm vanKnippenborch rychter boede
Gerit Verhaegh Lenaert Smollers
WvKnippenbergh, ter ordonnantie des gerychs
 

Is transportakte, maar toch interessant in erfrechtelijke zin. Is te beschouwen als gift inter vivos. Op dezelfde dag verkopen enkele kinderen hun deel in het erfgoed aan een broer en zus:

Volgens het transport van Jennecken Nylis van haer tochte aent Biringen, gedaen synde aen des selfsten Jenneckens kinderen, soe hebben ennigen der selviger kinderen, nemlich Peter Nylis met beyde syn gesusteren Tysken ende Jenna, alle haer patrimoniael aent Biringen, tot Nyelis geheyten, aen haere ander broder ende suster vercocht, nemlich aen Willem Nylis, voorts Peter van Oijen der voorss kinderen swager ende Thryn eeluyden, allet voor een somma een jederen voor zyn contingent die somme van hondert gulden, Rurmunscher werungh ende twee rixdaller, ende dat boven alle opstaende lasten ende schulden des selvigen erffs, facit in toto dry hondert gulden ende ses rixdallers. Welverstaende dat der cooppenningen niet eerder en behoeven betaelt te worden als naer doot Jennecken Nyelis haere moeder. Soe hebben de voorss kinderen Peter voorss als oyck man ende mombaer synder beyde susteren voorschreven, cracht deses haere patrimoniael aent Biringen in sodanigen staet het selfften daer gelegen is, gecedeert ende getransporteert met hant, halm ende mondt, naer behoirlicke lant- ende banckrechten, geen voorderinghe nach aenspraeck daer aen meer te doen off te laeten geschyden, ende hunne respective broder Wilmen ende Peter van Oijen ende syne voorss huysfrouwe daer inne gesadt ende gestalt, geŽrfft ende gegueyt naer behooren. Ende is dese tegenwoordige transport in presentie Willem van Knippenbergh rychter boede in plaetse des heeren lantscholtissen Andryes Schenck, vorts ter presentiŽn Gerardt Verhaegh, Lenardt Smollers schepen deses gerychs, beheltelycken den Heren ende jederman synes goeden rechten. Actum opten XVIen juny 1648.

Wylm van Knippenborch, richter boede
Gerit Verhagh   Lenaert Smollers
WvKnippenbergh, ter ordonnantie des gerychs