Jacques Rutten;     Nr 317. 06-05-1786    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 21

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Een-kindmaking en huwelijksvoorwaarden voor Gerard Tilmans X Maria Wilms
In marge: eenkintmakinge en houwelijcks voorwaerden tusschen Gerard Tilmans en Maria Wilms wede van wijlen Jan Janssen
 
Compareerde voor ons Petrus Henricus Cremeren substitut scholtis, Peter Korsten en Peter Jeucken schepenen des gerichts en Heerlijckheyt Helden, Maria Wilms, onlangs wede van Jan Janssen, geassisteert bij haeren vader Marten Wilms, ende Henricus Janssen en Wilm Wilms gerichtelijck aengestelde momboiren voor haere twee onmundige kinderen bij gemelten haeren eheman Jan Janssen verweckt, te kennen gevende hoedanig sij met haeren man slgr in den jaere 1782 van haeren vader, broeders en suster de voorhandene gereede heeft aengecogt, ende nu door den beswaerlijcken sterfvall van haeren man, geensints voorhanden siet de selve gereede beneffens den daerbij aengenomen ackerbouw te regeeren en bestieren, veel min haere onmundige en kleene kinderen t' alimenteeren en op te voeden, ten zije haer andermaels ten houwelijck te begeven. Isset soo en dus verre gecomen dat sij op de presentatie van Gerardus Tilmans, mede alhier present en geassisteert bij sijnen vader Ruth Tilmans, dese parthije gecosen hebbende, echter voor en aleer dese soo wichtige sake te sluyten, de conthoralen met assistentie als vooren, hebben geordonneert en besloten cragte deses het naervolgende acte van eenkintmakinge ende houwelijckse voorwaerden.
1stens is besproken dat de twee voorseyde kinderen van Jan Janssen privative sullen erven der selvers vaderlijcke legitime portie in de gereede en ongereede goederen of capitalia soo bij afsterven van haere grootmoeder tot Bree sullen naergelaeten worden,                       ende
2dens overmits den grootvader Marten Wilms noch in leven en hem is competeerende d'erfftochte vant huys met bij gehoorende bouw- en weylanderijen, genaemt thoe Loonder aen de Loo alhier gesitueert, staende bij der selver afsterven op de voorseyde kinderen van Jan Janssen slgr te devolveeren voor een vierde deel,        soo is
3dens bevoorwaert dat terwijlen de gereede connende tot dit aenstaende houwelijck overgebragt worden, overweegt sijnde tegens het voorseyde vierdedeel van 't huys en erven, mitsgaders de comptante soo den aenstaende bruydegom sal inbrengen, geen besondere inegaliteyt bevonden wordt, dat de voornoemde voorkinderen ende de kinderen soo in desen aenstaenden ehestandt mogelijck bij Gerardus Tilmans en Maria Wilms te verwecken, sullen een kinderen wesen soo in 't voorseyde vierdedeel van 't huys en erven als gereede goederen, actiŽn en crediten.
4dens In vall de bruydt voor den bruydegom quam aflijvig te worden, sonder uyt desen houwelijck kint oft kinderen naer te laeten, sal den bruydegom genieten en profyteeren een derdedeel van d'alsdan voorhandene gereede goederen, blijvende in sulcken vall d'erffgoederen hierboven gementioneert ten behoeve der voorkinderen alleen,    ende
5. In vall den bruydegom voor de bruydt mochte afsterven, sal de bruydt gehouden wesen aen 's bruydegoms naeste famillie insgelijcx het derdedeel der gereede uytkeeren, mits edoch in cas datter eenige gereede schulden alsdan voorhanden mogte wesen, sullen de selve generalijck voor af voldaen worden, welck danig oock bij den 4den art. sal achtervolgt worden.
6. Bij aldyen bij desen toecomende ehestandt kint oft kinderen verweckt worden, sullen alle acquisiten, beyderzijdelijcke sijdtvallen, gewonnen en geworven goederen, van wat nature de selve moghten wesen, aen de voor- en naerkinder gelijckelijck competeeren, blijvend het gebruyck in tochte der selve ten behoeve van den langstlevende der toecomende eheluyden.
7. Sullen de voorkinderen privative hebben te weeten: den soon den besten rock van sijn vader slgr ende het dochtertje der selver de beste kist, wie mede het soontje een schaep.   Op gelijcken voet
8. sullen de naerkinderen oock privative genieten den besten rock en kiste van haeren vader, wie oock jeder soontje een schaep, welcke schaepen (art 7 et 8) allereerst sullen afgegeven worden soo haest de kinderen bequaem sijn eenige schaepen te hoeden.
9. wat hierinne niet is bedongen sal verblijven ter dispositie der landtrechten.
 
Welcken volgens hebben parthijen conthoralen, beneffens de voornoemde assistenten ende momboiren aen eedt state afgedragen, dat om de suffisantie der redenen en circumstantiŽn d'een kintschap magh plaetse hebben, inwilligende de selve als niet anders wetende, dan dat alles de voorss kinderen niet ondienlijck is, versoekende tegelijck ratificatie en approbatie van een eerss[aem] gerichte.
Dyenvolgens hebben wij substitut scholtis ende schepenen voornoemt de voorgeroerde conventie van een kintschap om redenen in alle puncten ratificeert en approbeert.
In waerheyts oirconde hebben toecomende eheluyden beneffens assistenten ende momboiren dese benevens ons, gerichts persoonen, eygenhandig onderteeckent tot Helden, den 6e mey 1786.
Onderstondt en was geteeckent:  dit III is 't handtmerckt van Gerard Tilmans als toecomende bruydegom, selfs gestelt;  Maria Wylms;  dit III ist handtmerckt van Henricus Janssen;  Wlm Wilms;  P.H. Cremeren;  Peter Korsten;  Peeter Jeucken;  H.T. Cuijpers, secris.
                                                                       Accordeert bij mij, H.T. Cuijpers, secris.