Jacques Rutten;     Nr 311. 21-11-1783  RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 584

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Eenkintschap
                                   Onder stempel 6 strs Holl
 
In marge:
Eenkintschap voor Peter Jacobs weduwenaer van Helena Claes, staende ter tweede ehe te treden met Maria Groenen.
 
Compareerde voor ons Johan Ernest van Dolhopff scholtis, Peter Engels en Dirck Knippenbergh schepenen des gerichts Helden, Peter Jacobs weduwenaer van Helena Claes, te kennen gevende hoedanig hij bij afsterven van sijne voornoemde ehevrouw, is blijven sitten en belast met vijff kleene en onnosele kinderen, niet anders en besit dan een simpel huysje noch niet volmaeckt, met bij gehoorende acht morgen heylandt op den Sandtbergh, liggende noch merckelijck ongecultiveert, ende belast met de respe aencoops penningen tegens jaerlijckse interessen 4 pr ct, geensints voorhanden siende sijne kinderen naer behooren te regeeren, mainteneeren en op te voeden, ten zije hem andermaels ten houwelijck te begeven. Isset soo en dus verre gecomen dat hij met Maria Groenen alhier present, geassisteert bij haeren broeder Gerardus Groenen, sich naer 't gebruyck van onse moeder de H. Kerck in een tweede houwelijck te begeven, echter voor en aleer dese wichtige saecke final te sluyten, de conthoralen hebben geordonneert en besloten dat de kinderen van d'eerste ehe met Helena Claes verweckt, met de kinderen in toecomende ehe te verwecken, een kinderen te stellen in 't voorss huys en heyde gronden, wie mede in alsulcke gronden als staende den toecomende houwelijck noch mogen of sullen aengecogt, en 't zije tot bouw- of weylandt geapteert worden, ende dat de tochte ende gebruyck sal verblijven aen de langstlevende der toecomende ehel.
Waer op gehoort het rapport van 's comparants vader Tilman Jacobs, wie oock van Dirck Claes, vader van Helena Claes als naeste bloedts verwandten, tegelijck voor ons compareerende, de welcke aen eedt stat(?) hebben afgedragen en verclaert, dat om de suffisantie der geproponeerde redenen d'eenkintschap magh plaetse hebben, inwilligende de selve als niet anders wetende dan dat alles de voorss kinderen niet ondienlijck is, versoeckende tegelijck ratificatie en approbatie van den gerichte.
Welcken volgens hebben wij substitut scholtis ende schepenen voornoemt de voorgeroerde conventie van een kintschap om redenen in alle puncten en clausuln geratificeert en geapprobeert cragt deses.
In waerheyts oirconde hebben toecomende ehel beneffens bloetverwanten en ons gerichts persoonen eygenhandigh onderteeckent tot Helden den 21e novemb 1700 dryentachentigh.
Onderstondt en was onderteeckent: . dit # ist handtmerckt van Peter Jacobs selfs gestelt; 
dit X handtmerckt van Maria Groenen selfs gestelt;  dit # ist handtmerckt van Tilman Jacobs selfs gestelt;  dit + ist handtmerckt van Dirck Claes selfs gestelt;  dit Y ist handtmerckt van Gerardus Groenen selfs gestelt;  J.E. van Dolhopff;  Peter Engels;  Dirck Knippenbergh;  H.T. Cuijpers secris
                                               Accordeert bij mij
                                                           H.T. Cuijpers secris