Jacques Rutten;     Nr   30109-10-1781         RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 525

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Onder stempel ŗ 6 strs holl
 
In marge:
Houwelijcks voorwaerden tusschen Willebrordus Pluym en Matthiae Engels, wede van wijlen Jan Slots
 
In den naem van de allerheylighste Dryvuldigheyt Amen
 
Condt ende kennelijck zije hiermede dat op heden dato ondergess is beraemt ende gesloten de volgende hylixe voorwaerden tusschen Willebrordus Pluym, jonckman als bruydegom ter eenre ende Matthiae Engels wede van wijlen Jan Slots toecommende bruydt ter ander zijde, alles met goetvinden en in praesentie der ondergess wedersijdtsche bloetverwanten.
Ten eersten is bevoorwaert dat overmits den bruydegom sijne ouders noch in leven sijnde, vervolgens gheen erfgoederen en besit, dat expost der selver toe te vallene erf- ende gereede goederen tot steur van desen aenstaenden houwelijck sullen worden ingebracht.
Tweedens waer tegens de bruydt tot steur als vooren inbrengt alle haere gereede goederen actiŽn en crediten, gheene uytgesondert.
Derdens terwijlen de bruydts moeder wede van wijlen Geurt Engels noch in leven, vervolgens uyt dessens naerlaetenschap gheenen eygendom nochte tochte can profyteeren, soo is bij desen geconditioneert dat de bruydt ten opsichte haerer minderjaerige kinderen bij wijlen haeren gewesene eheman slgr Jan Slots verweckt ten fine van opvoedinge der selve naer doodt van haere moeder de wede Geurt Engels sal profyteeren de liquyde jaerlijckse opcomsten van de naer te laetene goederen voor de legitime portie der voorseyde kinderen, tot dat het jonghste kint den ouderdom van twintigh jaeren sal bereyckt hebben.
Vierdens alsoo stante matrimonio door Jan Slots en Matthiae Engels sijn worden aengecocht een stuck bouwlandt op Schaar en een stuck int Loovelt, mitsgaders een visch cuyl te Stox ende den stal aen de schuyr van haere moeder de wede Geurt Engels, expost getimmert tot een huysje, te saemen voor de somme van vier hondert vier en seventigh guld Cleefs loopent, voorts uyt de gemeente aengecogt op den Santbergh anderhalven morgen, wie oock aen 't voorss huysje een plackje tot moeshoff gaerde ter somme als bij 's gemeents vercoopings prothocol geregistreert, welcke alle voorstaende parceelen van erven overmits de selve noch voor onbetaelt door d'omstandigheden van differenten gereede schulden sijn geconsidereert en alsoo tot desen aenstaenden houwelijck in eygendom overgaen, nochtans onder dese conditiŽn dat de kinderen gesproten uyt het houwelijck met Jan Slots recht sullen hebben de voorseyde parceelen naer doodt van de langstlevende der toecommende ehel te redimeeren tegens erlegginge respe van vierhondert vier en seventigh guld ende de somme soo voor de nieuw erven ten prothocolle is gestipuleert en ervintelijck.
Vijfdens is tusschen conthoralen versproken dat aen jeder der voor soonen tot staet commende uyt de gereede sal uyt gekeert worden ses pattacons ende aen 't dochtertje een onder- en deckbed, twee kussens en twee paer lakens, een paer vlassen en een paer wercken, een paer kustiecken, 't welck den bruydegom in val de bruydt voor hem aflijvigh wierde bij dese accepteert te voltrekken.
In waerheyts oirconde hebben wij toecommende ehel dese beneffens de ondergess vrienden en bloets verwanten eygenhandigh onderteeckent tot Helden den 9e octob 1700 een entachentigh.
                                               Was onderteeckent:
                        W. Pluym                                            Tisken Engels
                        Evert Pluym                                         Wilm Janssen
                        Francis Pluym                                      Joannes Verscharen
                                                                                  Mathijs Slots
Onderstondt: mij present en was onderteeckent: H.T. Cuijpers secris
Legerstondt: 't Gericht gesien de voorstaende houwelijcks voorwaerden en gehoort het rapport van de naeste bloetverwanten agreeert en ratificeert de selve in alle puncten en clausulen. Actum in judicio tot Helden den 29e octob 1781. Onderstondt per orden van den gerichte en was onderteeckent H.T. Cuijpers secris.
                                               Accordeert bij mij
                                                                       H.T. Cuijpers secris
 
 
 
 NB op 7-1-1782 transporteert Matthia Engels 1Ĺ morgen grond die ze heeft geerfd van Frans Wilms aan Anthoin Verdeuseldonck, van wie ze samen met Jan Slots geld had geleend.. Op dezelfde dag lenen Willebrord en Matthia 200 gl Cleefs van Anthoni Verdeuseldonck. blz 529 t/m 531