Jacques Rutten;     Nr 30.  06-10-1645  (RAL; Schepenbank Helden 25, folio 120v)

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Eercken Peters en Leytgen Gelkens.

Met gedeeltelijke eenkindmaking Inden naeme des Heeren Amen. Kundt ende kenlich sey een jeder menlich openbaer soo wey dese tegenwordige houwelicx cedule hoort, sien lesen oder voorkoemmen weerdt, als dat op huyden dato den VIen october 1645 is opgericht tusschen die eersaeme Eercken Peters brudegom, ende Leytgen Henrick Gelkens dochter van Meyell bruidt, alles ter eeren Godes ende hunder beyder seelen salicheyt. Ende dat in presentie Lenaerdt Smollers ende Dryes Koemans schepen, ende in tegenwordicheyt van vrunden ende maeghen ten beyden syden hier toe vrintelycken geropen ende gebeden, ende dat bij dese naervolgende puntten ende articulen als volght. Inden Ien is claerlyck geaccordeert ende versproicken: alsoe den brudegom voorss nhu wederom in zynen tweeden eestaet getreden is, ende met syne vorige huysfrouwe Dirisken Scherers een seecker erff ende goet aengecocht hadden, ende dat sij eeluyden der tijt vande voorss cooppenningen des selften erffs ende goett nach schuldich ende ten achteren sijn gebleven omtrint die somma van duysent ofte elffhondert gulden, ende dat met deser quaden tyden van cryegh ende oorloge geyne middelen well en kunnen gevonden geworden om dieselve scholt te betaelen, ende vorts dat die kinderen vanden eersten bedde nach cleyn syn ende deser tyt geyn broott winnen en kunnen, soo issett hyer mede ende der wegen goet gevonden by de mombers der voorkinderen in tegenwoirdicheyt der schepenen voorss, ende vorts goede vrunden hyer toe geroepen om redenen ende meerderen schaede voor toe koemen, dat den vader der voorkinderen met syne tegenwordige huysfrouwe de schulden watt ontlast mucht wesen, om des die cleyne voorkinderkens te beter op toe trecken; is daeromme goet gevonden dat soo 't gevyell inden tweeden eestaet die eeluyden ennige kinderen verwecken, dat dieselvige kinderen met den voorkinderen gelycke kinder sullen zyn aen het aengecochte goett inden iersten eestant gecocht aent Oenre, 'twelck den vader Eercken tegenwordich is besittende, naementlycke ieder partye de rechte helfte, wey oyck insgelycken in alle gereyde goederen. Die selve sullen die voorkinderen toevallen terstont naer doot hunnen vader Eercken, toe weten het halve erff ende huysingen ende watt daer by dependeert. Ende soo sy eeluyden inde leste ehee geyne echte geboertten en verweckten, dan saelt geheel erff den voorkinderen toevallen, voorbehalt Lenartgen haer tochtschap aent halff goeyt. Des is versien ende toegelaeten soo die voorkinderen nach enich erffgoet van patrimoniael van hare moder zalig[er] naergelaeten is, ongeveerlich eenen morgen ackerlants ende die somme van hondert gl, datmen dat selfte ackerlant ten hoeghsten pryse sael vercoopen om daer met die schulden aefftoleggen ende het aengecocht erff ende goeyt aent Oenre daer mede te ontlasten, soo wyt dieselfte pennigen mogen vuytreycken ende extenderen. Hyer beneffens is oyck verners clairlycken versproicken ende geconditioneert dat Leytgen die tegenwoordighe huysfrouwe van Eercken oyck haer patrimoniale goeyt van Meyel tot gelt sael fineren, ende die selfte penningen oyck tot betalinge des selften erffs aent Oenre te imploieren ofte der restierende cooppennigen des selffs aefftoeleggen ende mineren. Ende is claerlyck versproicken soo die selfte penningen niet soo wydt en reyckten als die penningen der voorkinderen, soo veell sullen die voorkinderen naer doot van hunnen vader aen het deyll der naekinderen moeghen suyecken tot hunne volle betalinghe toe. Ende soo't queem dat sy eeluyden geen lyffs erven en verweckten, dan sael het ingebrochte gelt van Leytgen wederom keeren aen Leytgen ofte haerer rechten erven. Waer mede dese conditioenen zyn eyndende. In warer oirconde van 'tgene voorss soo hebben wy schepennen voorschr met den mombaers der voorkinderen als Peter Scherers ende Gaert Peeters, geboren ende vereede mombaers, dese acte van houwelicx voorwaerdt met hant ofte hant merckt onderteyckent, wey insgelycken aen syden der bruydt Leytgen haere swaegers Jacob Segers, Gerit Brumments; hyer beneffens Jan Teuwen als arbitter ten beyden syden. Actum op daegh ende dato voorschr.

Ende die niet schryven en kunnen hebben hunnen hantmerckt door Knippenbergh op doen stellen.

Present Wilm Scherers
't merckt # Peter scherers '
t merckt ili Gaert Peeters
't merckt III Willem Scherers
't merckt III Jacob Segers
't merckt III Gerit Brumments
Jan Teuen