Jacques Rutten;     Nr   293. 28-08-1777    RAL, Schepenbank Helden, nv nr 29, blz 482

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
hvw Jeuken--xRutten
In marge: houwelijcks voorwaerden tusschen Matthis Jeucken en Maria Rutten
 
In naeme der allerheylighste dryvuldigheyt amen
Condt ende kennelijck zije hiermede dat op heden dato ondergess is beraemt ende gesloten de volgende houwelijcks voorwaerden tusschen Matthis Jeuken weduwenaer toecomende bruydegom ter eenre ende Maria Rutten wede als bruydt ter andere sijde, beydersijdts geassisteert bij d'ondergess vrienden ende getuygen.
Eerstelijck is versproken dat bij aldyen den bruydegom eerst aflijvigh wierde, sal de bruydt uyt het voorhandene of ingeschuyrde gewasch profyteeren het vierde malder vruchten, hoe de selve mogen naem hebben edoch ter exclusie van hooy en strooy 't welck ten behoeve der erven sal verblijven wie oock het vierendeel der ter dyer tijdt exteerende bestialia, waer tegens de bruydt sal gehouden sijn het vierendeel der rele en personeele lasten te betaelen.
tweedens Overmits den bruydegom declareert eenige schulden te hebben, monteerende tegenswoordigh ppter hondert guldens Cleefs, heeft de bruydt overnomen een vierendeel daer inne te betaelen, waer tegens de bruydt in vall den bruydegom eerst quam te sterven een vrije camer tijde haers levens in den huyse sal genieten.
Derdens bij aldyen eenige prosperiteyten bij desen houwelijck mochte commen te geschieden, daer inne sal de bruydt oock het vierendeel genieten, wie oock in vall ter contrarie schulden moesten worden gemaeckt, sall de vierde partte commen tot 's bruydts last.
Vierdens is besproken datte beydersijdtsche kleagie 't lichaem toestaende sullen verblijven aen den langhstlevende, wie insgelijckx 's bruydegoms bedde tegens 's bruydts bedde aengebracht sijnde, sullen beyde ter dispositie van den langstlevende verblijven.
Vijfdens is geconditioneert dat bij aldyen de bruydt uyt haer tegenwoordigh besitt eenigh verschot aen penningen, vruchten of andere effecten in den boedel mochte avanceeren, in alsulcken vall sullen dusdanige avancementen hinc inde worden annoteert, ende het import in vall den bruydegom voor de bruydt aflijvigh wierde op den voeth art 3tio aen haer worden restitueert, maer in vall de bruydt voor den bruydegom mochte commen te sterven, is de selve gereserveert om daer over te disponeeren naer haer welgevallen, gelijck van haere andere goederen hier vooren niet aengeroert.
Sesdens dese alle voorstaende besprokene condities staen maer alleenelijck tusschen bruydegom en bruydt ten opsichte der parthijen daer bij aengetrocken, blijvende den gereede in den huyse en soo voorts alles ten behoeve van den bruydegom ofte dessens kinderen.
In waerheyts oirconde hebben wij toecommende bruydegom en bruydt dese beneffens d'aenwesende vrienden en getuygen eygenhandigh ende met eygene handtmerckten onderteeckent en bevestigt tot Helden, den 28e aug 1777.
Onderstondt en waeren onderteeckent: dit # ist handtmerckt van Matthis Jeuken bruydegom;  dit + ist handtmerckt van Maria Rutten bruydt
Dit * ist handtmerckt van Matthis Scheers getuygen
Dit ^^ ist handtmerckt van Wilm Huijs getuygen           mij present H.T. Cuijpers, secris
                                   Accordeert bij mij
                                               H.T. Cuijpers secris
(