Jacques Rutten;     Nr 292. 23-04-1777  RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 477

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
 
In marge:
Henrina Gommans overgeeft aen haeren soone Hendrick Janssen en Joanna Hendrix alle haere gereede goederen actiŽn en crediten voor haer onderhoudt tijde haers levens
 
Compareerde voor ons Theodor Gommans en Peter Korsten schepenen des gerichts Helden als gerequireerde getuigen Henrina Gommans, wede Ard (=Arnold) Janssen, verclaerende cragte deses immediate voor haer levens onderhoudt ende kleagie, voorts allerhande lijfs nootsaekelijckheyt in gesontheyt en kranckheyt tijde haers levens, in vollen eygendom overgegeven te hebben aen haeren soon Hendrick Janssen en Joanna Hendrix ehel alle haere gereede goederen, actiŽn en crediten, schulden en wederschulden, gheene uytgesondert, mitsgaders d'helfte van 't peirt ende bestialia, soo haer tegens haeren heerschap is competeerende, voorts karren ploegh eghde ende alle 't geen 't peirt is volgende, mitsgaders 't gewas op den velde, wie oock tijde haers levens de tochte van den nieuwen camp.
Welcken volgens hebben Hendrick Janssen en Joanna Hendrix dese overgevinge geaccepteert met beloofte van haere voornoemde moeder tijde haers levens in alle lijfs nootsaeckelijckheyden t'onderhouden, boven dyen naer haer afsterven te doen een eerlijcke begraefenisse en uytvaert.
In waerheyts oirconde heeft d'overgeverse en acceptanten dese  beneffens ons voornoembde schepenen als getuigen eygenhandigh onderteeckent tot Helden den 23e april 1700 seven en seventigh.
Onderstondt en was geteeckent: dit + ist handtmerckt van Henrina Gommans;  dit # ist handtmerckt van Hendrick Janssen;  Joanna Hendrickx; Theodor Gommans;  Peter Korsten; mij present H.T. Cuijpers secris.
                                    Accordeert bij mij
H.T. Cuijpers secris secris