Jacques Rutten;     Nr   288.  21-08-1776  RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 467

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 

Onder stempel 6 strs Hollands

Testament van Petronella Verhaegh
 
Op heden den 21e aug 1776 hebben wij Joannes Keiren en Peter Engels, schepenen des gerichts Helden, secretaris present, ons vervoegt ten huyse van Hendrick Hendricks inwoonder alhier, alwaer wij desselfs huysvrouw Petronella Verhaegh eenighsints kranck naer ít lichaem, gaende en staende en in haer verstandt en sinnen volcommen machtigh hebben bevonden, de welcke overdenckende de broosheyt der nature, sekerheyt des doots ende de onsekere uyre der selve, willende daeromme van haere gereede goederen disponeeren, verclaerende derhalven bij forma van testament haeren uyttersten wille en begeerte te wesen als volght:
Eerstens beveelt sij haere ziele soo wanneer die uyt haer lichaem comt te scheyden aen Godt almachtig, haeren schepper, verlosser en zalighmaker, Maria sijne gebenedijde moeder en alle dat hemelsch geselschap en haer lichaem ter gewijder aerde en christelijcke begraeffenisse.
Tweedens verclaert sij testatrice hoe dat sij bij houwelijcks voorwaerde met Jan Beckers in dato Helden den 26e septembris 1760 heeft toegestaen dat de helfte der beydersijdts bij gebrachte gereede, soo naer afsterven van den langhst levende commen tíexteeren, sullen devolveeren aen de kinderen van Jan Beckers.        Vervolgens
Derdens wilt ende begeirt dat naer haer testatrice doodt díandere wederhelfte van de naer te laetene gereede goederen aenstonts sullen devolveeren aen haeren man Hendrick Hendricks, institueerenden den selven als wettigen erfgenaem.
Vierdens ende ten lesten begeirt de testatrice desen haeren uyttersten wille ít zije bij forma van testament of andersints sal effect sorteeren, al offte wel eenige solemniteyten hiertoe gerequireert niet waeren geobserveert, derogeerende de selve wel expresselijck. Nochtans bij de testatrice haer reserveerende te vermeerderen verminderen soo dickwils haer gelieven sal.
In waerheyts oirconde heeft de testatrice dese naer voorlesinge, beneffens verclaerende in ít schrijven onervaeren, dit haer instrument eygenhandigh bemerckt, beneffens ons voornoemde schepenen en secretaris. Actum Helden, op dach, maendt en jaere als boven.
Onderstondt: dit + is ít handtmerckt van Petronella Verhaegh, selfs gestelt.
En was onderteeckent: Joannes Keiren, Peter Engels, mij praesent, H.T.Cuijpers secris
                                   Accordeert bij mij, H.T. Cuijpers, secris