Jacques Rutten;     Nr 286.  31-10-1775    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 448

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Transport en donatie door Peter Coumans                                            (Stempel à 6 strs Holl)
 
Wij Theodor Gommans president in plaetse en absentie des heeren scholtis Gerhard Joseph de Pollart, Peter Jeuken en Peter Engels schepenen des gerichts Helden, verclaeren en certificeeren craghte deses dat voor ons compareerde Peter Coumans, den welcken gesont en wel te pas gaende ter stegen en straten, aen ons heeft verclaert sonder eenige inductie of persuagie van jemanden, maer uyt eygen vrije onbedwonge voorsienige deliberatie, overgegeven, gecedeert en getransporteert te hebben, overgevende, cedeerende en transporteerende craghte deses, aen en ten erffelijcken behoeve van Jacobus van Knippenbergh en Anna Peters ehel:
Eerstelijck alsulcke halfscheydt der volgende parceelen erven als comparant tegens Catrina Gielen is competeerende, bestaende:
 1. in een camer gelegen op 't Straetje, vastgetimmert aen 't huys te Leitjens, groot met het daer toe gehoorende höfken ongeveer vijf roeden.
 2. Ongeveer 1¼ morgen bouwlandt genaemt de Sandt Dell met den geer, eensijde d'erfgen Jan Jeuken Wilmke Gommans, ander sijde Leitjens erven, uytschietende op den Kerckpadt.
 3. Ongeveer ½ morgen aen den Armen wegh over 't waterlaet Achelwaerts, eensijde d'erfgen Jan Jeuken, andersijde d'erfgen Engel Piggen.
 4. Ongeveer eene en een half vierdel morgens in den Pasch, een sijde d'erfgen Jan van Wis, ander sijde de wede Jan van Dael, chinsroerigh aen soogenoemden Smolders thins.
 5. Ongeveer 50 roeden in den Pasch boven Piggen stuck, een sijde d'erfgen Jurgens, met een voorhooft aen d'erfgen Jan van Wis.
 6. Ongeveer 1¼ morgen in den Pasch een sijde de wede Jan Rochus, ander sijde Frans Gommans, jaerlijx belast aen Sijne Cone Majts Meursche pandschap met 11/³ cop haver 142/3 d[eut] Bbants en aen de Capellanie alhier jaerlijx 1 mlr 1 vatt 1 cop 1 kan rogge erfpacht.
 7. Ongeveer ½ morgen op den Knesper eensijde Jan Zelen, andersijde Geurt Claes, chinsroerigh aen Sijne Cone Majts Novale Domainen.
 8. Ongeveer ½ morgen aen 't Onraey, genaemt den Steegh bemt, eensijde Geurt Heynen, andersijde d'erfgen Leitjens, chinsroerigh aen de voorss Domainen.
 9. Ongeveer ¾ morgen genaemt het Drunk bemtje gelegen op 't Straetje, eensijde d'erfgen Daniels Daniels, chinsroerigh aen de selve Domainen.
Van welcke parceelen sub f, g, h et i d'octroyen van Sijne Cone Majts Rentmr J. Boeckx in dato Kessel den 28 octob A[nnee].C[ourante]. in originali sijn geproduceert, uytgeldende jaerlijx de novale parceelen tot chins pro morgen 6 dt Bbants.
 1. ongeveer 1½ morgen hoefslaghsbemt in de Boenders, neffens Gerard Engels en d'erfgen Jan Heesen.
Alle welcke parceelen voor sijne halfscheyd den comparant verclaert verders vrij en onbeswaert dan alleen 's gemeents lasten en die van Bede en Subsidiën. Verclaerende dat tot de voornoemde totale erven specteert en ingebeurt worden een mald[er] twee vatt rogge erfpacht.
Tweedens alsulcke sesde deel in de naergespecificeerde onverdeelde erven soo op den comparant bij afsterven van sijnen broeder Marten Coumans sijn gedevolveert, bestaende
 1. in een huys, schuyr, moeshoff en bemt gelegen op 't Straetje, groot ongeveer1½ morgen, eensijde Joannes Linssen, andersijde Gerard Engels, chinsroerigh aen Sijne Cone Majts Novale domainen, ingevolgh octroyen hier vooren aengehaelt.
 2. Ongeveer 1½ morgen genaemt den Cortmeers bemt, eensijde Geurt Claes, andersijde Joannes verhaegh.
 3. Ongeveer ¾ morgen op den Knesper boven de Cortmeer, beydersijdts Geurt Claes.
 4. Ongeveer ½ morgen in 't Grootvelt boven den Kerck padt, eensijde Joannes Linssen, andersijde d'erfgen Jan Wynckens.
 5. Ongeveer ½ morgen in den Wytel, eensijde de wede Hend Keiren, andersijde Jacobus Janssen.
 6. Ongeveer ¼ morgen op den Luynder, d'eensijde de wede Thijs Smolders, andersijde Gerard Engels.
 7. Ongeveer 1 morgen beneffens en aen den Ryttwegh, andersijde d'erfgen Hulskens.
 8. Ongeveer 1 morgen hoefslagh genaemt den Speck bemt beneffens Joseph Wellens.
Sijnde eenige van de voornoemde erven boven d'ordinaire lasten en die van bede en subsidiën belast met een capital van tweehondert guldens ten behoeve van Peter van Knippenbergh.
 
Welcken volgens heeft den comparant de voornoemde gedeeltens in alle dese voorgespecificeerde huysinge en erven met last en onlast voor ons, ten behoeve van Jacobus van Knippenbergh en Anna Peters ehel uytgegaen, onder conditie dat de selve ehel hem daer voor sijn jaerlijx onderhoudt tijde sijns levens moeten versorgen. Bovendyen te laeten doen een eerlijcke begraeffenisse en uytvaert, mitsgaders op de selve uytvaert een malder rogge tot brood gebacken en als dan aen d'armen uytdeelen.
Verclaerende tot dyen den compt in vall dese goederen meerder moghte weirdigh sijn als sijn onderhoudt en verdere gestipuleerde lasten, hij de selve craghte deses bij wege van donatie inter vivos liberalijck aen haer is overgevende.
Alle welcke Jacobus van Knippenbergh en Anna Peters ehel bij stipulatie in onse handen gedaen alsoo hebben geaccepteert, met beloofte van dyen last te sullen voltrecken.
Ten effecte van desen hebben den comparant overgever en d'acceptanten ehel elck in 't besonder onder eede voor ons afgedraegen dat dese donatie sonder eenige geveynstheyt ofte heymelijck bespreeck ofte gelofte is geschiet van den gever het gegevene goet in eenige gevallen naer dat de gifte haeren volcommen effect genomen sal hebben wederom te geven.
Derhalven hebben wij president qq ten overstaen van voornoemde schepenen den comparant donateur van de gespecificeerde gedeeltens van huysingen, erven ende pachten ontvest, ontgoet en onterft, daeraen ende inne gevest, gegoedt ende geërft d'acceptanten Jacobus van Knippenbergh en Anna Peters ehel, haere wettige erfgen ende naercomelingen, nu en ten eewigen dage; den heere en een jeders goet recht voorbehouden.
In waerheyts oirconde hebben wij dese cessie ende respe transport, beneffens onsen secretaris, eygenhandigh onderteeckent tot Helden, den 31ten octobris 1775.
Was onderteeckent:  Theodor Gommans;  Peeter Jeucken;  Peeter Engels;  H.T. Cuypers secris.

                                               Accordeert bij mij H. T. Cuypers secris

 
 
 Peter Coumans schenkt  dus eerst al zijn gereede goederen aan Jacobus van Knippenbergh en Anna Peters. Daarna draagt hij al zijn patrimoniale goederen en acquesten aan hen over. Als tegenprestatie zullen Jacobus en Anna, of hun kinderen, zorgen voor het levensonderhoud van peter Coumans, de testateur. De eventuele overwaarde van de goederen schenkt hij ook aan Jacobus en Anna of hun kinderen.