Jacques Rutten;     Nr 285.  31-10-1775    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 446

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Peter Coumans                                                            (Onder stempel 6 strs Holl.)
Tenbehoeve van Jacobus van Knippenbergh en Anna peters ehel.
 
In nomine Domini Amen
Condt ende kennelijck zije bij desen dat op heden den 31e octob. 1775 voor ons Theodor Gommans en Peter Engels, schepenen des gerichts Helden, secris praesent, in eygener persoon is erschenen Peter Coumans, sijn memorie ende verstandt wel volcommen machtigh en gebryuyckende. Overdenckende de broosheyt der nature, sekerheyt des doodts ende d'onsekere uyre der selve, willende daeromme van sijne gereede goederen disponeeren, verclaerende derhalven bij forma van testament sijnen uyttersten wille en begeerte te wesen als volgt:
In den eersten beveelt hij sijne ziele, soo wanneer die vant lichaem comt te scheyden, Godt almachtigh, Maria sijne gebenedijde moeder en alle dat hemelsche geselschap, en sijn lichaem ter gewijde aerde en christelijcke begraefenisse.
Ten tweeden wilt ende begeirt den testateur dat terstondt naer sijnen doot en aflijvigheyt, alle sijne gereede goederen, gheene uytgesondert, sullen devolveeren op Jacobus van Knippenbergh en Anna Peters ehel, institueerende daerinne de selve ende bij gebreke van dyen dessens kinderen naer onderscheyde ende rate van haere wettige ende legitime portie, ende sulx voor goede oppassinge tot hier aen genooten en verders te genieten.
Aldus verclaert den testateur dit te wesen sijnen uyttersten wille, den welcken hij begeirt dat naer sijnen doot stiptelijck sal achtervolgt worden. In waerheydts oirconde heeft den testateur dit sijn instrument, beneffens ons voornoemde gerichtspersoonen, eygenhandigh, verclaerende int schrijven onervaeren, bemerckt. Actum Helden, in dato ut supra.
Onderstondt: dit iii ist handtmerckt van Peter Coumans, selfs gestelt.
En was onderteeckent:  Theodor Gommans;  Peeter Engels;  H.T. Cuijpers,  secris.
 
Expost en eaedem die heeft den testateur verclaert dat hij tijde des levens van sijnen broeder Marten Coumans aen den selven heeft voorgestreckt ter goeder trouwe de quantiteyt van ses ducaeten in specie ende bij afsterven van dito Marten sijnen broeder bevonden tot vergeldinge als voorseyt vijf ducaeten twee Seeuwsche Rijxd.
 
Item heeft den testateur verclaert dat hij in saecke der actie omtrent de recredentie der windtmoelen alhier heeft verschoten aen d'erffgen. van Hendrick Coumans de somme van 125 guldens Ruremundts, van welcke de halfscheydt door Gerard Engels voor ettelijcke jaeren sijn erleydt, blijvende noch de wederhelfte tot laste van Jan Jeukenvelt ad tweeensestigh en eenen halve gulden Ruremundts, de welcke gereede uytgeschoten noch resteerende penningen hij testateur bij desen wilt, dat naer sijne doodt sullen devolveeren aen en ten behoeve van Jacobus van Knippenbergh en Anna Peters ehel.
In oirconde der waerheyt heeft den testateur dese, beneffens ons gerichtspersoonen, nochmaels onderteeckent, in dato Helden ut supra.
Onderstondt:  dit iii ist handtmerckt van Peter Coumans, selfs gestelt.
En was onderteeckent:  Theodor Gommans;  Peter Engels;  H.T. Cuijpers,  secris

                                                           Accordeert bij mij, H.T. Cuijpers, secris

 
 
 

zie ook volgende acte, nr 286