Jacques Rutten;     Nr 279.  21-07-1773    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 405

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Simon Janssen en Wilhelmina Janssen        (Onder stempel ŕ 6 strs Holl.)
 
In naeme der Allerheylighste Dryvuldigheyt Amen
Condt ende kennelijck zije bij den teneur deses dat op heden den 21e july 1773, ter eeren Godts en vermenighvuldinge des menschelijcken geslachts, tusschen den eersaemen weduwenaer Simon Janssen bruydegom ter eenre, ende de eerentrijcke jonge dochter Wilhelmina Janssen bruydt ter ander sijde, in praesentie van d'ondergess. getuygen, is beraemt, opgericht ende gesloten dese houwelijcksvoorwaerden in maniere volgende.
 
Ten eersten is besproken, bij aldyen Godt haer aenstaende ehel. kindt ofte kinderen mochte verleenen, soo sullen de selve naer doodt van haer beyde gelijcke kinderen sijn in alle gereede goederen, mitsgaders in de conquesten, soo staende desen houwelijck worden gemaeckt, en alle cops- oft hoofsgewijse deelen met des bruydegoms voor kinderen.
 
Tweedens bij aldyen gheene kinderen bij 't aenstaende houwelijck soude verweckt worden, ende den bruydegom voor de bruydt quamp te overlijdt, soo sal de bruydt profyteeren de heele helfte van de gereede goederen ende conquesten aen hun ehel. toebehoorende. In val de bruydt voor den bruydegom quamp t'overlijdt, soo sullen des bruydts erfgenamen naer doodt van den bruydegom profiteeren uytte gereede goederen eens de somme van hondert guldens Cleefs loopent. Sullende in sulcken vall de bruydegom te gelijck naer doodt van de bruydt vervallen van de tochte der interessen van 't capital soo de selve tot laste der gemeente Helden is hebbende.
 
Derdens is versproken dat sij toecommende ehel. aen de twee voorkinderen van den bruydegom, als de selve sullen tot staeth commen, aen ieder deser kinderen uytte gereede sullen uytgeven een koey, een malder rogge, een malder boeckweyt ende een vierdedeel verckens speck.
 
In waerheyts oirconde hebben bruydegom ende bruydt, dese verclaerende in 't schrijven onervaeren, beneffens d'ondergess. getuygen met eygen handt bemerckt.
Onderstondt:  dit + is ‘t handtmerckt van Simon Janssen;  dit + is ‘t handtmerckt van Wilhelmina Janssen;  dit iii ist handtmerckt van Willem Janssen, soon van den bruydegom, als getuygen.
En waeren geteeckent:  Theodor Gommans, getuygen;  H.T. Cuijpers, getuygen.
                                                                                              Accordeert bij mij, H.T. Cuijpers
 
Expost
Op heden den 30e october 1776 compareerde voor ons ondergess ende bij 't voorstaende acte ante nuptial gerequireerde getuygen, de persoonen van Simon Janssen en Wilhelmina Janssen, contheralen ende respective ehel, de welcke verclaeren eenpaerlijck ende elck van hun in 't besonder het voorstaende acte van houwelijcks voorwaerden in allen deelen bestendigh te houden, mits edogh dese veranderinge ad art. 2do dat bij aldyen de bruydt voor den bruydegom quamp aflijvigh te worden, des bruydts erfgenamen niet sullen worden uytgetelt, maer in tegendeel aen den bruydegom haeren tegenwoordigen man erffelijck verblijven. Wie oock dat de respective tochte ofte interessen van 't gedeelte haers capital van haere ouders slgr tot laste deser gemeente competeerende sullen getrocken worden bij haeren man Simon Janssen tijde sijns levens.
Welck een ende andere post conditiones de conthoralen in praesentie van ons ondergess getuygen gesaementlijck ende elck van hun in 't besonder hebben geaccepteert, willende dat dese posterieure dispositiën alsoo door hunne beydersijdtse erfgen sullen achtervolgt worden.
Des t' oirconde hebben conthoralen dese beneffens ons ondergess getuygen eygenhandigh onderteeckent in dato ut supra.
Onderstondt en waeren geteeckent:  dit + ist handtmerckt van Simon Janssen;  dit + ist handtmerckt van Wilhelmina Janssen;  dit iii ist handtmerckt van Wilm Janssen, soon van den bruydegom, als getuygen;  Theodor Gommans, getuygen;  H.T. Cuijpers, getuygen

.                                              Concordat,  H.T. Cuijpers secris.