Jacques Rutten;     Nr 270.  18-11-1769    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 362

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Wilm Impelmans en Maria Rutten
 
In den naem der Allerheylighste Dryvuldigheyt amen.
Condt ende kennelijck zie hier mede dat op heden dato ondergess is beraemt ende gesloten de volgende hylixe voorwaerden tusschen Wilm Impelmans wedeman ter eenre ende d'achtbaere wede Maria Rutten ter andere sijde, respe bruydegom en bruydt, geassisteert ende in praesentie der ondergess naeste bloetsverwanten als getuygen.
Eerstelijck brengt den bruydegom tot steur van desen houwelijck alle sijne gereede goederen, actiŽn ende crediten, waerbij is besproken dat in vall den bruydegom voor de bruydt quaeme aflijvigh te worden, de selve bruydt sal hebben een vierdedeel in de naer te laetene gereede goederen, mitsgaders in die in desen houwelijck te winnen en te wervene goederen, soo erf als gereet; edoch raeckende d'aen te coopenen erven sal de bruydt voor een vierdedeel der aencoops penningen haer ter fine van uytcoopinge sal contenteeren.
Tweedens, waertegens de bruyt tot steur van desen houwelijck als vooren inbrengt haere gereede goederen, actiŽn ende crediten, dewelcke tot den generalen boedel sullen devolveeren, mits dat den bruydegom sal gehouden wesen te voldoen alle schulden soo de bruyt tot dato deses is hebbende ende bij 't sluyten van desen contract ppter heeft bekent gemaeckt, waer toe den bruydegom sich mits desen verbindt.
Derdens, in vall de bruyt voor den bruydegom aflijvigh wierde, sullen der selver gereede ingebrochte goederen ten opsichte der art 2do overgenomene schulden aen den bruydegom ofte dessens kinderen sonder verdere recompensatie verblijven, sonder daer van in 't minste of geringste aen d'eene of andere parthije te berekenen of uyt te keeren.
Vierdens in vall bij desen houwelijck kint offte kinderen verweckt wierden, sullen de selve kinderen uyt de voorgeroerde gereede goederen vooraf profyteeren in massa een hondert guldens Ruremundts, eerder dat tot verdeylinge der voorss gereede goederen tusschen parthijen can worden getreden.
In teecken der waerheyt hebben wij toecommende ehel dese, beneffens d'ondergess vrienden bloetsverwanten ende getuygen, onderteeckent tot Helden, den 18 Novembris 1769.
Onderstondt en was onderteeckent:  Wilm Impelmans;  dit + ist handtmerckt van Maria Rutten, selfs gestelt;  dit # ist handtmerckt van Joannes Impelmans, soone van Wilm Impelmans als getuygen;  dit III ist handtmerckt van Anthoin Rutten als getuygen, beyde selfs gestelt.
Legerstondt:  mij praesent, H.T. Cuypers  secris.

                                               Accordeert bij mij, H.T. Cuypers secris