Jacques Rutten;     Nr 268.  05-05-1769    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 357

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Dionisius Nijssen en Anna Vossen
 
In den naem van de allerheylighste Dryvuldigheyt Amen
Condt ende kennelijck zije hier mede dat opheden dato onderss is beraemt ende gesloten de volgende houwelijckse voorwaerden, tusschen Dionisius Nijssen wedeman, als toecommende bruydegom ter eenre, ende Anna Vossen wede, als toecommende bruydt ter andere zijde, in praesentie der ondergess vrienden ende getuygen in maniere volgende:
Eerstelijck brengt den bruydegom tot steur van desen houwelijck alle sijne gereede goederen, gereede actiŽn ende crediten,  waertegens
Tweedens de bruydt tot steur als vooren inbrengt oock alle haere gereede goederen, gereede actiŽn ende crediten.
Ten derden is besproken dat terwijlen den bruydegom in sijne voorgaende houwelijck met Joanna Hilkens heeft verweckt een soontje alnoch in leven, in vall uyt desen houwelijck kint ofte kinderen verweckt wierden, deselve kint ofte kinderen met het voornoemde voorkint gelijck sullen wesen in de beydersijdtse gereede goederen.
Ten vierden in vall bij desen tegenwoordigen houwelijck gheene kinderen verweckt wierden ende den bruydegom voor de bruydt quamp aflijvigh te worden, sal deselve bruydt de ingebrochte gereede van den bruydegom profyteeren, mits aen 't gemelte voorkint, ofte bij aflijvigheyt desselve aen s'bruidegoms naeste vrienden, uytkeerende de somme van vijfftigh pattacons, den pattacon ŗ vier guldens Cleefs in handel en wandel ganckbaer munten gerekent.  Waertegen
Ten vijffden in vall als bij voorigen articul gementioneert de bruydt voor den bruydegom aflijvigh wierde, sal den selven bruydegom aen s'bruydts susters of derselver repraesentanten insgelijx uytkeeren de somme van vijfftigh pattacons, munte ende weirde als vooren gespecificeert, waer voor den bruydegom s'bruyds ingebrachte gereeden sal profyteeren, met de tochte derselver erfgoederen, conform landtrechten deses Overquartiers.
In teecken der waerheyt hebben wij toecommende eheluyden beneffens de ondergess vrienden ende getuygen eygenhandigh onderteeckent, tot Helden, den 5 may 1769.
Onderstondt en waeren geteeckent:  dit ist + handtmerckt van Dionisius Nijssen, schrijvens onervaeren;  Anna Vossen;  Peter Janssen;  dit ist III handtmerckt van Jan Gommans, schrijvens onervaeren;  H.T. Cuijpers testis.
                                               Accordeert bij mij H.T. Cuijpers secretaris