Jacques Rutten;     Nr 267.  26-01-1769    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 354

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Donatie door Hendrick Fusers X Wilhelmina Vervoort
                                                                                                                     
Compareerde voor ons Peter Jeucken en Joannes Verscharen schepenen des gerichts Helden, secretaris present, Hendrick Fusers en Wilhelmina Vervoort eheluyden, verclaerende gesamentlijck en elck van hun in 't besonder, hoedanigh sij eenige jaeren herwaerts veele getrouwe diensten int hanteeren van 't smits ambacht hebben genoten van haeren soone Gillis Fusers, tot welckers recompensatie sij comparanten met goede voorsienige deliberatie hebben vast gestelt ende geconcludeert bij dese, dat Gillis Fusers naer doodt van sijnen vader Hendrick Fusers, voor de voorss diensten en arbeydts loon, sonder vergeldinge aen de erfgenaemen, sal profyteeren het smits huysken met alle het smits gereetschap alsdan ervintelijck, mitsgaders het oudt ijser; maer alle nieuw ijser en voorraetige colen sal den selven aen de generalen boedel pro rata betaelen.
Voorts sal Gillis Fusers hebben ende profyteeren de halve openstaende boeckschulden rakende het smee werck, blijvende de wederhelfte ten behoeve van den generalen boedel.
Welck een ende ander sij comparanten eheluyden hebben begeert ende willen dat bij forma van uyttersten wille sal achtervolgt worden.
Des t'oirconde hebben de comparanten dese beneffens ons gerichtspersoonen eygenhandigh onderteeckent, tot Helden, den 26 january 1700 negen en sestigh.
Was onderteeckent:  Hendrick Fusers;  dit ist handt + merck van Wilhelmina Vervoort, selfs gestelt;  Peter Jeucken;  Joannes Verscharen;  mij present, H.T. Cuijpers, secretaris

                                               Accordeert bij mij H.T. Cuijpers, secretaris