Jacques Rutten;     Nr 259.  12-09-1764    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 299

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Contract postnuptial voor Joannes Keiren en Catharina Gielen
 
In nomine SS Trinitatis Amen
Condt ende kennelijck zie hier mede dat op heden den 12 sept 1764 tusschen Joannes Keiren ende Catharina Gielen eheluyden, gewesene wede van Engel Beckers, naervolgens beraeminge bij 't aentreden haers houwelijcks is getroffen en gesloten het naervolgende contract post nuptial in manier volgende:
1.       Is geconditioneert en versproken dat overmits d'erffgoederen door Engel Beckers in ehestandt met Catrina Gielen aengecogt, bij aentreden van desen houwelijck noch belast waeren met tweehondert gulden Ruremundts resteerende cooppenningen aen Beatrix van Dael offte dessens erffgenaemen, tot subleveringe der dochter van de bruydt met name Joanna Beckers, uyt desen laetsten houwelijck sullen worden betaelt, onder expressie
2.       Dat in vall tot steur van desen houwelijck naderhandt noodigh waeren eenige penningen, als dann stante matrimonium door Joannes Keiren en Catrina Gielen alsulck aequivalent wederom tot laste der voorss erven, op Joanna Beckers gedevolveert, sal mogen worden opgenomen.
3.       Is versproken dat in vall Joannes Keiren eerst afflivigh wierde, sal Catrina Gielen gehouden sijn aen de kinderen van Joannes uyt te keeren uyt de gereede, te weeten aen de twee soonen te saemen thien pattacons ende aen de dochter een bed met twee paer lakens en een paer kustieken,   waertegens
4.       In vall Catrina Gielen eerst aflivigh quam te worden sal Joannes Keiren aen haer dochter uyt de gereede goederen uytkeeren thien pattacons, de kleederen haer moeders lichaem toebestaende, dessens kist en een bed met twee paer lakens en een paer kustieken. Ende alsoo
5.       Jacobus Keiren bij de contractanten voor knecht heeft gewoont, sal aen hem tot huyre worden betaelt staende desen houwelijck de somme van een en twintigh pattacons, wie insgelijx
6.       Aen Joanna Beckers als verdiende meidenhuyr de somme van een en twintigh guldens Ruremundts.
Aldus gecontracteert sonder argh offte list. Onder beloofte van ratificatie is dese bij parthijen contrahenten beneffens d'ondergess Joanna Beckers ende schepenen als getuygen eygenhandigh onderteeckent. Datum Helden ut supra.
Waeren onderteeckent:  dit III ist handtmerckt van Joannes Keiren, selfs gestelt;  dit III ist handtmerckt van Catrina Gielen;  dit + ist handtmerckt van Joanna Beckers;  Geraert Crommentuijn;  Joseph Janssen.
 
 
 
N.B. deze huwelijksvoorwaarden zijn bij het aangaan van het huwelijk mondeling gemaakt. Pas nu in 1764 is het nodig er een beroep op te doen. Daarom worden ze nu ingeschreven in het register.
Aansluitend worden de documenten opgesteld voor een geldlening van 150 gulden.