Jacques Rutten;     Nr 251.  02-04-1759    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 206

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Acte declaratoir van Martinus Ridder
 
Compareerde voor ons Michiel Smolders scholtis, Thomas Wynckens ende Dirck Engels schepenen der Heerlijckheyt Helden, Martinus Ridder gewoont hebbende binnen dese jurisdictie doch sich tegenwoordigh ophoudende binnen den Fijnaart, marquisaet van Bergen op den Zoom, weduwnaar van Maria Joosten, de welcke op den 18 augusty 1757 alhier is overleden.
 
Te kennen gevende voornemens te sijn sigh andermaels ten houwelijcken staet te begeven met Jacoba Cornelia Goossens, wede Jan Heijmans, woonende in den voorss dorpe van Fijnaart, dogh onderright sijnde dat sulx ter gemelte plaetse niet kan off vermagh te geschieden ten zie alvorens met sijne vier kinderen bij sijne gemelte overledene huysvrouwe verweckt behoorlijcke verdeylinge werde gedaen wegens derselver moederlijcke goederen, de welcke sonder testament overleden is, niet anders voor de helfte heeft naergelaeten dan eenige geringe meubeltjes, die niet waerdigh sijn dat daer van eene verdeylinge soude worden gemaeckt.
Dus hij compt (=comparant) declareerde buyten alle vermogen te sijn aen de selve kinderen eenigh bewijs ofte verdeylingh te connen doen, edogh in plaetse van dien bij desen aen te nemen omme de gemelte sijne vier minderjaerige kinderen, tot den ouderdom van 25 jaeren, houwelijckx- of andere geapprobeerde staeten, te sullen alimenteeren, als eene getrouwe vader verplight is, onder verbandt van sijn persoon en goederen, die stellende ten bedwange en executie van alle regten en reghteren.
Versoeckende den compt dat wij als opper wees-meesters deser jurisdictie de voorss aennemingh en declaratoir gelieven t'approbeeren, ende vervolgens verleenen de noodige acte schabinal.
Actum Helden, den 2 april 1759.
Onderstondt: dit + ist handtmerckt van Martinus Ridder eygenhandigh gestelt, schrijvens onervaeren, quod attestor Theodor Gommans.
 
Wij Michiel Smolders scholtis, Thomas Wynckens ende Dirck Engels schepenen der heerlijckheyt Helden, gesien ende geŽxamineert hebbende het voorstaende acte declaratoir ende acte van aenneminge bij Martinus Ridder geteeckent, declareeren: dat gemelte sijne kinderen wegens haere moederlijcke goederen niet sijn benaedeelt, en dat den selven Martinus Ridder vermits sijn soberen staet en onvermogen, met de beloofte van alimentatie hier boven gemelt, sijne kinderen genoegh heeft bewesen en dat vervolgens 't selve sal strecken in plaetse van eene verdeylinge der gemeynen boedel van voorgemelten de compt ende sijne overledene huysvrouwe. Consenteerende daeromme van dese onse acte schabinal. Copie om te dienen daer 't behoort.
Actum Helden den 2 april 1759.
Waeren geteeckent:  M. Smolders,  T. Wynckens,  D. Engels
Onderstondt:  mij praesent,  H.T. Cuijpers secris

                                                           Accordeert bij mij H.T. Cuijpers, secris