Jacques Rutten;     Nr 246.   22-12-1746    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 209

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Giel Wilms X Jenneke Verhaegh    
 
Op heden dato onderss soo hebben wij Jan Gielen ende Derick Gommans beyde schepenen des gerichts tot Helden, den secretaris present, op het versoeck van Giel Wilms ende Jenneke Verhaegh, eheluyden, ons vervoeght tot haeren huyse op gen Haegh, reden dat Jenneke Verhaegh cranck was, effenwel noch niet geadministreert met de heylige sacramenten, nochtans haer verstandt ende memorie wel machtigh wesende ende gebruyckende.
Ende overmits haere dochter Wilmke Wilms in ehestandt is geweest met Wilm van Lier, ende daer bij naergelaeten dry kinderen, ende nu de selve Wilmke Wilms, naer het afsterven van Wilm van Lier, wederom in ehestandt is getreden met Jan van Obstal, soo ist dat de voorss eheluyden Giel Wilms ende Jenneke Verhaegh hebben geordonneert ende gemaeckt, ordonneeren ende maecken mits desen, reden dat de kinderen erweckt bij Wilm van Lier ende Wilmke Wilms niet en souden gefrustreert sijn van de goederen van Giel Wilms ende Jenneke Verhaegh voorss, terwijlen sij noch inden eersten bedde sijn, dat de kinderen van Wilm van Lier ende Jenneke Wilms in hunnen ehestandt verweckt, sullen een kinderen sijn met de kinderen welcke Jan van Obstal met Wilmke Wilms in hunnen ehestandt mochte comen te verwecken. Te weeten in alle erffelijcke, gewonnen ende geworven goederen mitsgaders gereede goederen, welcke Giel Wilms ende Jenneke Verhaegh eheluyden mochte comen naer te laeten, voorbehalden de langhstlevende van hun beyden hun regres tot de gereede mobiliŽn, bij aldien sij weder tot ehestandt wilde treden.
Verders ordonneeren ende geven sij Giel Wilms ende Jenneke Verhaegh eheluyden voorss dat haeren soon Wilm Wilms, naer haer beyde doodt, sal hebben acht pattecons tot kleederen mitsgaders hun peerdt, karren, ploegh, eeghde met alle het geene het peerdt volght, ende aen haer dochter Mechel Wilms acht pattecons met de beste koeye op den stal, ende sulx voor arbeytsloon ende getrouwe diensten aen haer gedaen, ende noch sullen doen.
Ende bij aldien hij Giel Wilms ende Jenneke Verhaegh quamen te sterven, eer de twee voorkinderen van Wilm van Lier ende Wilmke Wilms bij haer wesende bequaem waeren om haeren kost te gewinnen, soo sullen de twee voorss kinderen van de gelijcke goederen opgevoet worden tot dat die bequaem sijn om haeren kost te gewinnen.
Des ter waerer oirkonde hebben de voorss eheluyden dese acte, beneffens ons gerichtspersoonen,
eygenhandigh onderteeckent. Actum Helden, den 22 december 1746.
Onderstont:  dit ist merckt + van Giel Wilms schrijvensonervaren;  dit ist merckt + van Jenneke Verhaegh, schrijvensonervaren, beyde eygenhandigh gestelt.
En waeren onderteeckent:  Jan Gielen;  Derick Gommans;  P. Jurgens  secris.
                                      T'accordeert bij mij P. Jurgens secris.