Jacques Rutten;     Nr 224.  30-06-1741   RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27dl II, blz 101

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Cornelia Engels
 
Alsoo niet sekerder en is als de doodt ende niet onsekerder dan de uuyre der selve, soo is op heden dato onderss voor ons ondergess schepenen en secris gecompareert Cornelia Engels geestelijcke dochter, sijnde gesont van lichaem, gaende ter straeten ende steegen, haer verstandt ende memorie wel machtigh wesende ende gebruyckende. Heeft derhalve van haere tijdelijcke goederen haer bij Godt almachtigh op dese werelt verleent willen ordineeren ende disponeren de wijle Godt haer verstandt ende memorie laet gebruycken.
Soo ordineert ende disponeert sij dan bij forme van testament ofte anderen uyttersten wille 'tgeene hier naer volght, niet tegenstaende dat alle solemniteyten hier inne gerequireert niet achtervolght en waeren, de selve derogerende wel expresselijck.
In den eersten beveelt sij testatrice haere siele, soo wanneer die bij wille Godts uyt haer lichaem soude comen te scheyden, Godt almachtigh, Maria sijne gebenedijde moeder, ende alle dat hemelsch geselschap, ende haer lichaem der gewijder aerden tot Helden, welck sij begeert aldaer begraven te worden.
Vervolgens komende ter dispositie van haere tijdelijcke goederen, soo ordineert sij tot een erffiaergetij eene somme van hondert guldens Ruremunts aldt geldt, waer voor sij testatrice begeert dat altijt alle jaer een singende misse van requiem sal gehouden ende gesongen worden, met eene nocturnus, tot laeffenisse van haere siele, wie mede voor de sielen van haere ouders en familie ende naercoomelingen. Welcke misse voor de eerste reyse ontrent een jaer naer haeren sterffdagh sal geschieden, ende soo voorts van jaer tot jaer. Dat oock alsdan op haer graff den miserere en profundis sal gelesen woorden.
Item ordineert sij testatrice dat naer haere afflijvigheyt sullen gedaen worden voor hondert gulden missen tot laeffenisse van haere siele soo sij des noodigh heeft, anders voor de sielen van haer ouders, voorouders, susters en broeders ende familie.
Alnoch ordineert ende geeft sij aen de kercke alhier vijfftigh guldens Ruremunts geldt munte als boven, mitsgaders aen onse lieve vrouwe capelle alhier vijfftigh der selve guldens, welcke geldt voorss soo vant jaergetij, sielmissen wie mede aen de kerck en de capel voorss sij testatrice wilt ende begeert dat van haer geldt staende tot laste des dorps ofte gemeynte alhier sal betaelt worden; reden dat sij hondert rixdaelders gereet geldt van haeren heeroom den deken van Erqulenshadde gegeven kregen, welcke hondert pattecons sij testatrice de vrienden hadde laten deelen, waer voor de selve vrienden haer testatrice hondert pattecons opt dorps rentboeck alhier hadden overweesen ten profijte van haer testatrice, alsoo dat sij dessenthalven macht hadde van alsulcke geldt te disponeeren.
Alnoch wilt ende begeert sij, dat naer haeren doodt sal gegeven worden dry malder roggen aen de armen alhier.
Verders geeft sij aen de queselties alhier, voor dat sij mede rouw dragen ende te kercke gaen, een ducaton, of in plaetse van de selve ducaton, de maeltijdt, en des naer middaeghs den tee.
De reste van haere goederen begeert sij dat haere rechte erffgenaemene te samen vriendelijck sullen deelen.
Aldus verklaert sij testatrice dit te sijn haeren uyttersten wille, welcke sij begeert dat naer haeren doodt sal achtervolght ende onderhouden worden, reserverende nochtans hier inne te veranderen, minderen ende meerderen soo dickwils haer testatrice sal believen.
Des ter waerer oirkonde heeft sij dit haer instrument van testament, beneffens ons schepenen en secris, onderschreven, tot Helden, den 30 Juny 1741.
Onderstont:  Cornelia Engels;  Derick Smolders;  Michiel Smolders.
En was onderteeckent: P. Jurgens  secris.
                                               T'accordeert bij mij Peter Jurgens  secretaris