Jacques Rutten;     Nr 222.  08-05-1741   RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 97

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Jenneke Janssen, wede Gielen        
 
Alsoo niet sekerder en is als de doodt ende niet [on]sekerder (!) dan de uyre der selve, soo ist dat ick ondergess secretaris met de getuygen naergenoemt mij op dato onderss met de selve getuygen hebbe vervoeght ten huyse van Jenneke Janssen aen gen Indt wede Jan Gielen op den Bergh, daer toe versocht sijnde, en hebben de selve aldaer bevonden te bedde liggende ende cranck van lichaem, nochtans haer verstandt en memorie wel machtigh wesende ende gebruyckende.
En heeft van dese werelt niet willen scheyden, voor en al eer gedisponeert te hebben van haere tijdelijcke goederen haer bij Godt almachtigh op dese werelt verleent, 'tzij bij forme van testament, codicill, ofte anderen uyttersten wille, niet tegenstaende dat alle solemnitijten hierinne gerequireert niet achtervolght en waeren, de selve derogeerende wel expresselijck.
In den ersten beveelt sij testatrice haere siele, soo wanneer die bij den wille Godts uyt haer lichaem sal scheyden, Godt almachtigh, Maria sijne gebenedijde moeder en alle dat hemelsche geselschap, ende haer lichaem der gewijder aerden tot Helden, welcke sij begeert aldaer begraven te worden.
Komende ter dispositie van haere tijdelijcke goederen, soo ordineert ende disponeert sij, dat haere dochter sal hebben met naeme Cathrijn Gielen, eene somme van hondert guldens Ruremunts geldt, ende sulx daer tegen dat haeren soone Derick Gielen heeft gehadt haer peerdt en karren, ploegh en eeghde en wat het peerdt volght. Ende omdat sij haeren soone Derick Gielen oock gegeven heeft vijfftigh gulden die hij bij Peter Cupers opgetrocken heeft, soo disponeert sij dat haere dochter voorss daer tegen oock vijfftigh gulden sal hebben. Ende overmits haeren soone Derick Gielen voorss van haer testatrice gehadt heeft twee koeyen ende eenen oss, dat sij begeert en wilt dat haere dochter voorss daer tegen sal hebben de twee koeyen en het rindtbeest die sij nu op haeren stall heeft.
Dat sij oock aen haeren soone heeft gegeven eenen morgen rogge met het stroy soo het op het veldt stondt, daer op gewassen vijff vimmen ongeveer, waer tegens sij wilt dat haere dochter oock ongeveer vijff vimmen roggen met stroy sal profiteeren.
Noch heeft haeren soone voorss gehadt twee malder roggen van haeren solder, waer tegens sij begeert dat haere dochter voorss oock twee malder rogh sal hebben. Ende overmits haeren soone oock twee malder boeckweyt heeft gehadt, en sal de dochter daer tegen niet hebben, reden dat Peter Cupers wat afgetrocken hadde van de vijfftigh voorss eer hij de selve wilde tellen.
Item heeft den soon gehadt een verdel speck, soo sal de dochter oock een verdel speck hebben.
Noch ordineert sij dat haere dochter voorss sal hebben haer bedde met sijn toebehoor en acht pattacons tot kleederen welcke sij testatrice begeert dat bij aldien sij met dese cranckheyt quame afflijvigh te worden, dat haere dochter voorss dit eerst vooruyt sal hebben, soo haeren soone Derick Gielen gehadt
heeft, ende de rest soo gereet als ongereet, dat sij dat te samen vriendelijck sullen deelen, soo als broeders en susters behooren te doen.
Aldus verklaert sij testatrice dit te sijn haeren uyttersten wille, welcke sij begeert dat naer haeren doodt sal achtervolght ende onderhouden worden, reserverende nochtans hier inne te veranderen minderen en meerderen, soo dickwils haer testatrice sal believen.
Des ter waerer oirkondt heeft sij dit haer instrument van testament beneffens mij secris en getuygen eygenhandigh onderteeckent tot Helden, den 8 Mey 1741.
Onderstondt:  dit ist hantmerckt III van Jenneke Janssen als testatrice eygenhandigh gestelt, schrijvens onervaren, soo ick onderss secris attestere;  Derick Keiren als getuygen;  dit ist merckt + van Marten Gommans als getuygen.
en was onderteeckent:  P. Jurgens secris
                                      T'accordeert bij mij Peter Jurgens secris.