Jacques Rutten;     Nr 210. 28-02-1739   RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 52

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament Cun Gommans, wed van Hendrick Heynen
 
In den naeme des heeren amen.
Bij den inhoudt van desen openbaeren instrument sij kondt ende kennelijck een iegelijck, hoe dat wij ons onderss schepenen en secris ons vervoeght hebben ten huyse van de wede Hendrick Heynen bij Hooff, en hebben de selve aldaer bevonden cranck van lichaem, nochtans haer verstant ende memorie wel machtigh wesende en gebruyckende. Overdenckende datter niet sekerder en is dan de doodt en niet onsekerder als de uyre der selver, willende daeromme van haere tijdelijcke goederen, haer bij Godt almachtigh op dese werelt verleent, ordineeren en disponeren, terwijlen haer Godt haer memorie ende verstandt laet gebruycken, soo heeft sij bij forme van testament ende voor haeren uyttersten wille
geordineert tgeene hier naer volght, niet tegenstaende dat alle solemniteyten hier inne gerequireert niet achtervolght en waeren, de selve derogerende wel expresselijck.
In den eersten heeft sij testatrice haere siele soo wanneer die bij den wille Godts uyt haer lichaem sal scheyden, bevoolen Godt almachtigh, Maria sijne gebenedijde moeder ende al dat hemelsche geselschap, ende haer lichaem der gewijder aerden tot Helden, welcke sij begeert aldaer begraven te worden.
Komende ter dispositie van haere tijdelijcke goederen, soo ordineert ende geeft sij aen haeren soone Jan Heynen, voor sijnen getrouwen dienst en haer op te passen en te helpen, langen tijdt herwaerts aen haer gedaen ende noch doen sal, haer beste paerdt, de beste hooghkar en beste slaghkar, het beste paertsgetuygh van een peerdt, en het geene 't peerdt volght. Item de ploegh en eeghde. Item geeft sij aen Jan Heynen voorss dry malder rogh en twee malder boeckweydt, twee verdel speck. Item twee van haere beste koeyen. Item ordineert sij dat Jan achthien schaepen uyt de kooye sal nemen, niet van de beste noch oock niet van de slechste, reden dat Jan oock achtien schapen ingebracht hadde.
Item geeft sij aen Jans soonen ieder een schaep ende dat van de beste; aen Jans dochter een bedde met sijn toebehoor, aen het meeghtie van haer dochter Peternel daer sij compeersse van is eenen rixdaelder.
Item geeft sij aen Engel Heynen den soon van Willem Heynen een kyste met een paer bedlaken.
Item een malder rogh tot broot voor haeren broeder Martin.
Alnoch een malder rogh aen de armen alhier ende een halff malder rogh aen de Capelle alhier.
Item geeft noch een bequaem deken voor Marten voorss om over te decken.
Noch aen de vrouw van Jan Heynen haer bruyne laecken rock.
Noch aen Jans meeghtie een paer swarte damaste mouwen.
Aldus verclaert sij testatrice dit te sijn haeren uyttersten wille, welcke sij begeert dat naer haeren doodt sal achtervolght ende onderhouden worden, reserverende nochtans hierinne te veranderen, te minderen ende te meerderen soo dickwils haer testatrice sal gelieven.
Des ter waerer oirkonde heeft sij testatrice dit haer instrument van testament eygenhandigh, beneffens ons gerichtspersoonen, onderteeckent tot Helden, den 28 february 1739.
Onderst:  dit ist hantmerckt + van Cun Gommans wede Hendrick Heinen, eygenhandigh gestelt soo wij onderss gerichtspersonen verklaeren;  Derick Smolders;  Jan Gielen
en was onderteeckent:  P. Jurgens secris.
                            T'accordeert met het origineel,  P. Jurgens   Secris