Jacques Rutten;     Nr 196.    18-05-1733   RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 417

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Jacob Nelis
 
In den naeme des Heeren amen.
Condt ende kennelijck sij een iegelijck hoe dat wij ondergeschreven schepenen ende secretaris ons hebben vervoeght ten huyse van Jacob Nelis aen Biringen, en hebben den selven bevonden aldaer cranck van lichaem, geadministreert sijnde met de heylige sacramenten, nochtans sijn vijff sinnen wel machtigh wesende ende gebruyckende, overdenckende datter niet sekerder en is dan de doodt ende niet onsekerder dan de uyre der selve, willende daerom van sijne tijdelijcke goederen hem bij Godt almachtigh op deser werelt verleent, disponeeren ende ordineeren, de wijle hem Godt sijn verstandt en memorie laet gebruycken.
Soo heeft hij bij forme van testament ende voor sijnen uyttersten wille geordineert het geene hier naer volght, niet tegenstaende dat alle solemniteyten hier inne gerequireert niet achtervolght en waeren, de selve derogeerende wel expresselijck.
In den eerstem beveelt hij testateur sijn siele, soo wanneer die uyt sijn bij den wille Godts uyt sijn lichaem sal scheyden, Godt almachtigh, Maria sijne gebenedijde moeder, en al dat hemelsche geselschap, ende sijn lichaem der gewijder aerden tot Helden, welcke hij begeert aldaer begraven te worden.
Verders komende ter dispositie van sijne tijdelijcke goederen, soo ordineert ende geeft hij de helliffte van alle de gereede goederen ende mobiliŽn, wat naem die soude mogen hebben, hem toekomende ende competerende, wel te verstaen alle de gereede mobiliŽn hem testateur toebehoorende, (reden dat het halve gereede hem maer toequam) aen de kinderen van Frans sijnen broeder saliger Frans Nelis ende Neul Pijpers, beyde gewesene eheluyden.
Item geeft hij sijne kyste aen de dochter Peerke Nelis.
Aldus verclaert hij testateur dit te sijn sijnen uyttersten wille, welcke hij begeert dat naer sijnen doodt sal achtervolght ende onderhouden worden, reserverende nochtans hier in te veranderen, minderen en meerderen als hem testateur sal gelieven.
Des ter waerer oirconde hebben wij gerichtspersoonen dit instrument van testament onder de eygen handt van den testateur onderschreven tot Helden, den 18 Mey 1733.
onderstont:  dit ist hantmerckt III van Jacob Nelis, eygenhandigh gestelt, schrijvensonervaeren, soo wij onderss attesteeren en verclaeren;  Geeff Verscharen, Wilm van Knippenbergh.
En was onderteeckent:  Peter Jurgens secris.
                                      T'accordeert bij mij Peter Jurgens   secretaris