Jacques Rutten;     Nr 191.     20-12-1730     RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 383

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Hendrick Janssen
 
In den naeme des Heeren amen.
Bij den inhoudt van desen openbaeren instrument van testament sij kennelijck een iegelijck, hoe dat wij ondergess gerichtspersoonen ons vervoeght hebben ten huyse van Hendrick Janssen aen de Loo, en hebben den selven bevonden aldaer cranck van lichaem, geadministreert sijnde met de heylige sacramenten, nochtans sijn vijff sinnen wel machtigh wesende ende gebruyckende.
Overdenckende datter niet sekerder en is dan de doodt en niet onsekerder dan de uyre der selve, willende daer omme van sijne tijdelijcke goederen hem bij Godt van hemelrijcke op deser werelt verleent, ordineeren en disponeeren terwijlen hem Godt sijn memorie en verstandt laet gebruycken.
Soo heeft hij bij forme van testament en voor sijnen uyttersten wille geordineert 't geene hier naer volght, niet tegenstaende dat alle solemniteyten hier inne gerequireert niet achtervolgt en waeren, de selve derogeerende wel expresselijck.
In den eersten beveelt hij testateur sijn siele soo wanneer die bij den wille Godts uyt sijn lichaem sal scheyden, Godt almachtigh, Maria sijne gebenedijder moeder met alle dat hemelsch geselschap, en sijn lichaem der gewijder aerden tot Helden, welcke hij begeert aldaer begraven te worden. Vervolgens comende ter dispositie van sijne tijdelijcke goederen, soo ordineert ende geeft hij hondert guldens Ruremunts geldt, alwaer missen voor gedaen sullen worden tot sijne siele laeffenisse.
Item een malder roggen aen de Capelle alhier, en een halff malder aen de kercke.
Item geeft hij testateur aen de kinderen van Thonis Lemmen salr ieder een pistool ofte de weerde daervoor, staende bij Wilm Peters en Gertruy Verhagh beyde eheluyden.
Item geeft hem seven kaer bijen aen Peter Peters en Jenneken huys eheluyden, voor hunnen getrouwe diensten aen hem gedaen en noch te doen.
Verders geeft hij aen de kinderen van sijne suster Mercken Janssen salr alle sijne resterende gereede mobiliŽn en gereedt geldt, soo bij hem selve sijnde als bij andere uytstaende.
En aengaende sijne ongereede goederen laet hij aen sijne erffgenamen te deelen volgens lantrecht.
Aldus verclaert hij testateur dit te sijn sijnen uyttersten wille, welcke hij begeert dat naer sijnen doodt sal achtervolght ende volbraght worden, reserverende nochtans hier inne te veranderen soo dickwils hem testateur sal believen.
Aldus gedaen en gepasseert tot Helden ten overstaen van ons ondergess gerichtspersoonen.
Des ter oirkonde heeft hij testateur dit sijn testament eygenhandigh onderteeckent den 20 Xbris 1730. onderstondt:  dit ist handtmerckt van Hendrick Janssen, eygenhandigh gestelt, schrijvensonervaren, soo wij ondergess gerichtspersoonen attesteeren;  Engel Janssen;  Jan Stammen.
en was ondertekent:   P. Jurgens secris.
                                               Accordeert P. Jurgens  secretaris.