Jacques Rutten;     Nr 18.    

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Peet, Jan den Cuyper dochter.
 
 
Op huyden dato den II juny anno 1636 Peet Jan der Cuyper S[alige]r dochter, zynde kranck van lichaem, van dese Godtsgaeff vermaent zynde, doch by goeder memoriŽn en vollen ver≠stande, bedinckende de swaeckicheyts des minselycken geslachs ende die seeckerheyt des doots ende die onseeckerheyt die uhure des selften, ende heeflt der wegen in forma haeren vuyttersten will ende testament gemaeckt gelyck sy doet craft deses in tegenwoordicheyt van getuygen onder benoempt.
Inden eersten heeft zy testatrice gewilt soe wanneer haer seell ende lichaem gescheyden zyn, bevyelt haer seell Godtt Almachtich ende hett lichaem der gewyder eerden tot Helden. Ende tot haere tytelycke goderen koemende om daer van toe disponeeren naer haeren eygen well gevallen, soe gyeft ende maeckt zy testatrice Vs den Ermmen tot Helden dry hondaert gulden ende der kercken hondaert gulden op alle haere erffgront stockgoederen. Wyders verclaert sy testatrice soo noch eennige scholt is, saell blijven staen opt Vs erffgoederen. Wyders heeft sy gegeven ende gemaeckt aen Hencken Timmermans ende Peeten eeluyden alle gereyde goederen, gein vuytgesondaert. (in marge: Wijders gyeft sy aen Peetten soon Gysen vuyt hett Vs gereyde hett beste bedde van vieren, den keur nemende toe weeten met Wevers soon.) Ende verclaert sy testrice dit haeren vuyttersten wille toe syn, twelck sy begeert naer haeren doot geobserviert ende onderhalden toe hebben. Aldus geschyt in presentie van getuygen Gys Neessen ende Gaert Claessen, die desen inhalt van testament aen schepenen Gerardt Verhaegh ende Lenaert Smullers binnen behoorlycken tyt hebben overgebrocht ende dit selften ter warer oirkundt opt spatum deses onderteyckent om onsse geboorlycke gerechticheyt.  Actum ut supra

 

Gerit Verhaegh
Lenaert Smullers