Jacques Rutten;     Nr 163.     14-06-1724     RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 278

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Donatie Frenske Gommans
 
Op heden dato onderschreven soo hebbe ick onderss secretaris met de ondergess getuygen mij gecomporteert ten huyse van Frenske Gommans aen Paningen, en hebben de selve Frenske Gommans aldaer bevonden, cranck van lichaem, versien sijnde met de heylige sacramenten, nochtans haer bevonden bij goeden verstande ende haer vijf sinnen wel machtig wesende ende gebruyckende. Begeerende haer twee kinderen Anthoon ende Marij Verdeuseldonck wat te geven, soo geeft sij dan midts desen aen haere kinderen voorgemelt voor haeren getrouwen dienst langh herwaerts voor haer gedaen, ofte voor huyre voor haeren getrouwen arbeyt, alle haere gereyde goederen ende mobiliën, soo van vruchten op den velde als andersints, wat gereede goederen sij in Helden heeft, met wil ende consent van haeren schoonsoon Lenart Janssen ende haere dochter Helena Verdeuseldonck, volgens schriftelijcke volmacht van Helena voorgemelt aen ons gethoont van haeren man Lenart Janssen.
Welcke gereede goederen Frensken Gommans voorss van stonden aen overgeeft inde macht ende gewalt van haere kinderen Anthoon ende Marij voorgemelt, om te behouden voor haer eygen goet.(*)
Aldus gedaen ende gepasseert ten overstaen van de ondergeschreven getuygen.
Actum Helden den 14 Juny 1724.
was onderss: Frenske Gommans;  Lenart Janssen;  Jacob Droesen;  dit ist merck III van Seger Linssen eygenhandigh gestelt;                   Peter Jurgens secretaris.
                                                                  T'Accordeert bij mij, Peter Jurgens secretaris
 
 
 
 
*  Van bovenstaande donatie staat op folio 279 een tweede versie. Met uiteindelijk exact dezelfde tekst. Maar bij (*) staat de volgende, later weer doorgehaalde toevoeging:
"nochtans met de conditie, bij soverre Frenske Gommans haere moeder hier naemaels niet en conde subsisteren oft redelijck onderhoudt hebben, dat als dan haere kinderen Anthoon ende Marij
en Lenart Janssen en Helena voorss, mede geobligeert sullen sijn soo veel in haere macht is haere moeder noodigh onderhoudt te besorgen"
In de marge staat: "dit is bij advys geschreven, nochtans weer verandert met consent vande onderss, en uytgeschrabt".
 
N.B.
Kennelijk heeft Frenske niet lang meer geleefd, want de als curator benoemde Wilm van Knippenbergh verkoopt op 21 augustus haer ongereede goederen aan Lenart Janssen en aan Anton en Marij Verdeuseldonk. Het is dus een openbare verkoop waar de kinderen zelf de goederen kopen. Niet duidelijk is waarom.er een curator is benoemd.
Ik vermoed dat de verkoop betrekking heeft op twee bekende Heldense boerderijen, nl in Everlo de Dorothea-hoeve (zie limietbeschrijving van de tiende)  en in Panningen de vroegere boerderij van “Kepringele”. (Lenardt Janssen is voorvader) Dit lijkt me een goede reden om de transportacte van de goederen hierbij te geven, ook al hoort ze niet qualitate quo in deze serie thuis. Zie volgende akte dd 21-08-1724