Jacques Rutten;     Nr 149.     28-03-1721       RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 229

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Peter Gylen X Elisabet van Hoghten
 
In den name ons Heeren amen.
Bij den inhoudt van desen openbaeren instrument sij condt ende kennelicke enen iegelicke dat in den jaere 1721 den 28 maent marty is voor ons onderss getuigen ondergenomt persoonlick erschenen ende gecompareert ten huise van Peter Gylen, hij een weynigh kranck sijnde maer bij volle verstandt ende noch door het huis gaende, en verclaerende ende met consent van sijne huisvrouwe Elisabet van Hoghten, beyde overdenkende datter niet sekerder en is dan de doodt, ende niet onsekerder dan de uire der selve, ende niet willende van deser werrelt niet scheyden sonder eerst van haere tidelicke goederen gedisponeert te hebben.
Hebben daer omme gemackt bij desen testament ende wttersten wille, willende ende begerende dat 't selve sal stadt gripen ende sijn volcomen efect sorteeren, 't sij bij forme van testament, wttersten wille, codicille ofte andersints, niet tegenstaende dat alle dese solemniteyten van wegen gerequireert hier inne niet onderhalden en waeren, de selve derogeerende wel expresselick mits dese.
In den eersten soo bevelen sij testateuren hunne syle, soo wanneer de selve uit haere licham scheyden sal Godt almachtigh, Maria sijne gebenedide moeder ende alle den hemelsche geselschappe.
Vorts comende ter depositi van haere goederen haer bij Godt almachtigh op deser werrelt verlent, soo willen sij testateuren ende geven aen het laem kint, Joana vanden Steen, verweckt in ehstant van Jan vanden Steen ende Marij Gylen gewesene ehluiden, twee hondert gulden staende op obligatie bij Jan Cuipers ende Catrina van Ninhuis beyde ehluiden. Ende soo het kindt quame aeflivigh te worden, soo sullen de twee hondert gulden vallen op des kindts susters ende broeders. Ende soo de selve quamen sonder lifserve te sterven, sullen de selve retoer hebben. Ende soo langh het kint bij haer genoriceert wort sal het gene intresse trecken.
Dit verclaren sij testateuren te sijn haeren wttersten wille, willende ende begerende dat 't selve voltrocken ende volbrocht sal worden, reserveerende minderen en meerenderen, veranderen soo dickmaels haer beliven sal.
In oircondt der waerheyt soo hebben wij testateuren beneffens Peter Engels, schepen, ende Lennart Rutten desen testament eygenhandich onderss.
Actum Helden, den datum als boven.
Onderstont:  Peter Gylen;  dit is het hant X merck van Elisabet van Hoghten; 
          Peter Engels; Lennart Rutten
                                                                  WvKnippenbergh,  Subst secris