Jacques Rutten;     Nr 146.    23-10-1720        RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 220

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Elisabeth Claes, weduwe van Edmond Francis de Ponte  

In den name ons Heeren amen. Bij den inhoudt van desen openbaeren instrument sij condt ende kennelicke enen iegelicken, dat in den jaere een duisent seven hondert twintigh den 23 dach des maents octobris voor ons onderss gerichtspersoonen is erschenen ende gecompareert Elisabet Claes, lest wede van wijlen Edmondt Francis de Ponte, geassisteert bij haeren gecooren en attestenten momboir Wilm Hendrick van Knippenbergh, verclaerende haeren wttersten wille. Overdenckende datter niet sekerder en is dan de doodt ende niet onsekerder dan de uire der selver, en willende van deser werrelt niet scheyden sonder eerst van hare tidelicke goederen, haer bij Godt almachtigh verlent, gedisponeert te hebben, heeft daeromme gemackt bij desen testament ende wttersten wille, willende en begeerende dat 't selve sal stadt grijpen ende sijn volcomen effect sorteeren, 't sij bij forme van testament, wttersten wille, codicille ofte andersints, niet tegenstaende dat alle dese solemniteyten van wegen gerequireert hier inne niet onderhalden en waeren, de selve derogeerende wel expresselick mits dese. In den eersten soo bevelt sij testatrice haere syle soo wanneer die vuit haere lichaem scheyden sal Godt almachtigh, Maria sijne gebenedide moeder ende alle den hemelsche geselschappe. Vorts comende ter dispositie van haere goederen haer bij Godt almachtigh op deser werrelt verlent, soo wilt sij testatrice ende geeft te eersten aen haere kinderen, verweckt in ehstandt met Edmondt Francis de Ponte, haere gereede goederen en mobilien, soo van lijnen, weullen, coperen, thin, silverewerck, alles wy het selve name mocht hebben. Vorts het geldt staende op den hoff tot Merlo; ende het landt tot Bergen het aendeyl van heer Egidius Jeurgens ongever ander halven morgen; waer voor sij testatrisse met haeren lesten ehman de cleydinge ende studie met de professie voor den heere Egidius hebben betalt aent closter Everboode, ende de hondert ducatons volgens accordt, de welcke Maria Gommans wede van wilen Joanes Jeurgens, noch bij het Berghse landt naer doodt van de testatrice sal vuit reycken aen de kinderen van den tweden ehstandt, waer van Marij Elisabet vooraff sal hebben hundert gulden, ende alnoch acht pattacons, ende soo veel mobilien als Joannes heft gehadt sal Marij Elisabet oock vooraff hebben, te weeten twee bedden met haer toe behoor, ende een deck bedt met twee deckens ende kussens ende oirkussens, een half dusin tine telders ende een half dusin tinne schottelen. Ende soo het gebeurde dat Joannes voor sijn moeder testatrice quame te sterven, soo sullen de goederen hier boven vermelt vallen op de kinderen van Joannes. Idem alle de landerije ende weyde aengekoght in den lesten ehstandt verweckt. (Willem bedoelt waarschijnlijk “verworven”) Daer en boven geft sij oock de goederen aen haer testatrice toegevallen door den sijdtval ende doodt van haere nichte Nunhems, waer voor de kinderen sullen sijn geobligeert te geven seven pattacons tot sylmissen. Ende aen den soone van Joannes geft sij haeren swarten mantel, ende aen de dochter van Joannes een swert kledt ende het kleinste Mycken (Mieke?) een ducat. Ende aen Hermes soon Reynier, verweckt in ehstandt met Marya Jeurgens, ende aen dessens suster Marij Elisabet, ieder een ducat. Dit verclaert sij testatrice, met consent van den attestenten momboir voornomt, te sijn haeren wttersten wille, willende en begerende dat 't selve sal voltrocken ende volbrocht worden. Reserveerende te minderen, meerderen soo dickmaels haer testatrice beliven sal. In oircondt der waerheyt soo heft sij testatrice dese acte van testament, beneffens ons gerichts persoonen en attestenten momboir, eygenhandich ondertekent. Actum Helden, den datum als boven.          

dit is het hant + merck van Elisabet Claes wede de Ponte;  Peter Engels;  Peter Gommans; 
         
Wilm Hendrick van Knippenbergh
                                                        
 WvKnippenbergh   Subst secris
                                                                                                        
 
 
 N.B. er is een eerder testament van dezelfde Elisabeth Claes dd 24-6-1719. Zie nr 141.