Jacques Rutten;     Nr 145.    20-05-1720        RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 214

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Gaert van Oyen
 
In den name ons Heeren amen.
Bij den inhoudt van desen openbaeren instrument sij condt ende kennelicke enen iegelicken dat in den jaere 1720, ons comporteerende ten huisen, met de getuigen onder genomt, ten huisen van den geswooren Gaerten van Oyen in den tweden ehstandt sijnde met Joanna Gelissen, cranck sijnde ende versien met de H.H. sacramenten der H. kercke, maer nochtans noch bij goede verstande ende sijne viff sinne wel machtigh, datter niet sekerder en is dan de doodt ende niet onsekerder dan de uire der selver, willende voor sijn ende dispositie maecken gelick hij gedaen heeft met sijne eerste huisvrouwe Gaertien Gelden in den jaere 1700 op den 19 daegh des maents july, ende in den selve gereserveert minderen ende meerderen en veranderen soo mennigh werve henne beliven sal.
Soo ist als dat hij testateur bij desen doet gelick hij sich recommmandeert sijne syle Godt almachtigh, soo de selve vuit sijn licham scheyden sal, Maria sijne gebenedide moeder ende den hemelschen geselschappe.
Comende vorts tot verheudinge van den eersten testament wy voornomt, is om alle heylen en dispuiten voor te comen, verclaerende nochmaels als dat de twee hondert gulden in den eersten testament sullen gevonden worden op de aengekochte goederen met mijne eerste gewesene huisvrouwe, ende gegeven worden soo ende gelick aldaer geordineert is.
Vorts soo verclaert hij testateur als dat de gereyde souden gaen naer den candt van widersijdts vrinden de naesten. Ende als nu sijnde in den tweeden ehstandt ende hij testateur veel scheulden hebbende op de gerede goederen ende de selve ten deelen afgeleydt hebbende met het geldt van het patrimoniael goedt van mijne tweede huisvrouwe, ende met slechte orloghstide hebbe bij naer het geheele gereede verteert, soo dat ick wil ende begere als dat de gereede goederen sullen blijven aen dese mijne tegenwordige huisvrouwe.
Ende soo de vrinden sich van mijne erste vrouwe daer tegens wilde oponeeren, soo sullen de selve mede geobligeert sijn aen mijne tegenwordige huisvrouwe te laeten volgen twee hondert gulden die sij heft ingebroght, ende de selve wat haere live toe staedt ingebroght te hebben van bedt, kiste, linen ende weullen.
Vorts make mijne tegenwordige huisvrouwe mester soo haere goederen vertert sijn van mijne patrimoniale goederen te vercopen ende veralioneeren tot haer nodich onderhaldt.
Vorts soo geeft hij alnoch op sijne patrimoniale goederen dat naer doodt van hem sullen gelesen worden voor dertigh gulden syl missen
Ende geeft aen sijne neve ende nichten kinderen van wilen Marten van Oyen, Marya van Oyen ende Gaertien van Oyen kinder ieder viftin gulden, naer doodt van mijne huisvrou.
Soo wilt ende begert hij testateur dat dit mijn testament wtterlick 't selve in alle sijne puncten ende leden volbracht, achtervolght ende onderhouden sal worden.
Ende in tecken daer soo hebben dese, beneffens Joost Smollers ende Wilm Hendrick van Knippenbergh als getuigen  hier toe geroepen, eygenhandich onderss.
Actum Helden, den 20 mey 1720.                
Onderstont:  dit is het hant X merck van Gaert van Oyen;  dit is het hant Y merck van Joanna Gilissen;
                   Jost Smollers;  W.H. vKnippenbergh
                                                         WvKnippenbergh   Subst secris