Jacques Rutten;     Nr 144.    09-05-1720        RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 212

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Petronella Martens                                                    
 
In den name ons Heeren amen.
Bij den inhoudt van desen openbaeren instrument sij condt ende kennelicke eenen jeegelicken dat in den jaere ons Heeren een duisent seven hondert twintigh den 9 mey voor ons onderss gerichtspersoonen is erschenen ende gecompareert in propere persoone Petronella Martens, de welcke over-denkende datter niet sekerder en is dan de doodt ende niet onsekerder dan d'uire der selver, niet willende van deser werrelt scheyden sonder eerst van haere tijdelicke goederen gedisponeert te hebben, heft daeromme gemackt bij desen testament ende wttersten wille, codicille ofte andersints, niet tegenstaende dat alle dese solemniteyten van wegen gerequireert hier inne niet onderhouden, de selve derogeerende wel expresselick mits dese.
In den eersten soo bevelt sij testatrice haere syle soo wanneer die wt haere licham scheyden sal Godt almachtigh, Maria sijne gebenedide moeder en den allen den hemelsche geselschappe.
Comende vorts tot der dispositie van haer goederen haer bij Godt almachtigh op deser werrelt verlent, soo wilt ende begert sij testatrice als dat naer haere doodt sal gegeven worden dertich gulden tot betalinge van den orgel in de kercke, ende vifentwintigh gulden voor sylmissen, waer van seven missen aen de capelle gelesen sullen worden; vifentwintigh gulden aen den Armen, het welcke geldt staet tot last van de kercke; viftigh gulden waer van de kerckmesters aen mij testatrice jaerlix ende alle jaeren betalen den intresse van twee gulden, vervallen op den ersten jan. 1721; ende dertigh gulden staen bij Wilm Peters op den Start.
Item geft sij alnoch een verdel landts in den Heuvelhoeck gelegen neffens het armenlandt aen den Armen; ende twee paer bedtlakens aen den Armen. Ende ene ducaton voor ene recreatie voor haere medesusters, als dan voor haer sullen bidden.
Ende oversulx soo begeert sij testatrice dat het gene voorss is in alle sijne puncten, clausule ende articulen achtervolght sal worden.
In oicondt der waerheyt soo heeft sij testatrice beneffens ons Peter Engels en Peter Gommans beyde schepenen, desen testament ende wttersten wille eygenhandich onderss.
Actum Helden, den datum als boven.
          dit is het hant + merck van Petronella Martens;  Peter Engels;  Peter Gommans
                                                         WvKnippenbergh  subst secris