Jacques Rutten;     Nr 131.    15-06-1716        RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 147

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Dries Drissen X Jennecken van Holdt
 
In den name ons Heeren amen.
Sij condt ende kennelicke hoe dat op heden dato onderss sijn gecompareert Dris Drissen als bruidegom, ende Jenniken van Holdt, wede van wijlen Wilbert van Rhun als toecomende bruidt, geassisteert bij haeren swaeger Gerart Jaken ende haeren cusin Gerart Timmermans, om te concipiŽeren ende te besluiten enen toecomende houwelick ter eeren Godts ende der heylige
Dryveuldigheyt amen.
Soo is versproecken ende gecondittioneert, om alle questie ende cavelatie die onder de vrinden
van den eersten aeflivigen mochten comen te risen met den lanxt levende van heun beyden, soo is besproocken ende gecondittioneert als dat den bruidegom, soo hij het lanxt levende is sal genieten ende proffiteeren in cas sij geduirende desen toecomende ehstandt kindt of kinderen verweckten, alle gereede goederen ende prosperiteyten, ende daer en boven soo sullen de kinderen van den eersten ehstandt uitgeven aen de kinderen van den tweeden ehstant eens voor al viftigh pattacons, om groote reeden wille, 'tWelck is geschiet met kennisse vant gericht, dewelcke 'tselve hebben gepermitteert ende geconsenteert.
Ende soo het gebeurde dat daer gene kinderen en quamen, soo sal hij bruidegom alleen proffiteeren de gereede goederen ende alleen eens voor al proffiteeren van de kinderen van den eersten ehstant dertich pattacons, ende alsdan de huisinge in goeden staet te laeten.
Ende soo het gebeurde dat den bruidegom het eerste quame aeflivigh te worden, soo sullen de kinderen in desen ehstant verweckt genieten en proffiteeren naer doodt van haer moeder alle de gereede goederen, wy het selve namen magh hebben. Ende de viftigh pattacons van de kinderen van den eersten ehstant.
Ende soo is versproecken soo de bruidt het erste aeflivigh compt te worden, soo sal hij bruidegom
genieten ende proffiteeren wy het selve voor is gespecificeert.
Waer op de voorss contrahenten ende attestente hebben beloft, gelick sij beloven mits desen, alle
articulen ende puncten clausulen wy voorss is te onderhalden, te observeeren ende naer te comen, soo veel haer liden aengaedt.
Aldus gedaen ende gepasseert, gecontractiert op de beste forme ende manieren van rechten.
Ende in teeken der waerheyt soo hebben de voorss bruidegom ende bruidt, beneffens haere voorss
attestenten en schepens, desen houwelixsen contrackt eygenhandich onderss.
Actum Helden, den 15 juny 1716.
          Geraet Jaecken                                           t merck III Dris Drissen
          Geret Timmermans                                      Jenneken van Holt