Jacques Rutten;     Nr 109.    17-04-1710    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 64

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Wilm Huis X Leonora Zeelen  

In den naeme ons Heeren amen. Condt ende kennelicke sij eenene iegelicke openbaer dat in den jare desselfs ons Heere Jesu Cristy 1710 op den 17en dach des maents aprilis, sijn gecompareert Wilm Huis als toecomende bruidegom, geassisteert met sijn broeder Geef Huis, ende sijn swagers Hendrick Janssen ende Peter van Oyen ter ener, ende Leonora Zeelen als toecomende bruidt geassisteert met haer swagers Wilm van Lier ende Peter Kessels, met haeren oom Mathijs van Neer ter ander sijde. Hebben te samen ende elck van hen beyde lide begeert te concipieeren ende onderlingh te sluiten in den naeme ende ter eeren Godts eenen toecomende houwelick tussen den voorss bruidegom Wilm voorss ende de bruidt, ende dat naert gebodt des Heeren te solemniseeren. Ende omme te verheuden alle questie ende geschillen die hier naermaels tussen de vrinden van den eersten aeflivigen ende lanxt levende van hen beyde soude mogen oprisen ende wtspruiten, soo hebben sij met goeder voorsinniger deliberatie, uit haer lider vrijen wille gemackt, geordoneert ende geslooten, maken, ordoneeren ende sluiten mits desen sekere contract ofte houwelixse voorwaerde, in der veugen ende manieren onder de condittie hier naer volgende. In den eersten soo sullen de kinderen van den toecomende bruidegom, verweckt bij wilen Merken Janssen, genieten ende proffiteeren de goederen volgens lants rechte op haer verstorven genieten. Daer en boven soo staen noch vifftich gulden tot laste van de gereede, waervan de kinderen van den eersten ehstandt sullen betalen 25 gulden, ende de resteerende 25 gl bliven op de gereede mits de condittie als dat de kinderen van den eersten ehstandt sullen wt de gerede proffiteeren eene kiste ende haer moeders saliger sweert lifken rijliff, een swerte rock ende enen groenen rock, ende swerten voorschoot. Ende soo het gebeurde datter tussen dese voorss toecomende bruidegom Wilm Huis ende Leonora Zeelen toe comende bruidt gene liefs erven en quamen, soo sullen de geprospereerde goederen in desen ehstandt naer doodt van den lanxt levende van heun beyden, te weeten de patrimoniale die in desen ehstandt geprocereert worden, ende als eerftale gerekent wordt, sullen twee sidich gedeylt worden, de eene helfte aen des bruidegoms sijde, ende de andere helfte aen des bruidts candt, te weeten naer doodt van den lanxtlevende. Ende soo het gebeurde datter in desen toecomenden ehstandt lifs erve quamen, soo sullen alle de gereede ende prosperiteyten goederen bliven ende vervallen op de kinderen in den lesten ehstant verweckt. Alle welke voorss puncten, articulen hebben den voorss bruidegom ende bruidt te samen ende elck in besonder geloft ende geloven mits desen het geene voorss is wettelick stipulerende te volbringen ende voldoen. Aldus gedaen ende gepasseert in presentie der voorss vrinden, daer toe geroopen. Tot teken der waer- heyt soo hebben de selve adherenten ende attestenten beneffens den toecomende bruidegom ende bruidt desen hillixse contract eygenhandich ondertekent. Actum helden, den 17 aprilis 1710.

Dit is het hant # merck van Wilm Huis;         Dit is het hant + merck van Leonora Zeelen;
Dit is het hant * merck van Geef Huis;                   Dit is het hant & merck van Peter van Oyen;
Dit is het hant ~ merck van Hendrick Janssen;        dit is het hant IIII merck van Jan Nissen;
Dit is het hant III merck van Peter Kessels; Dit is het hant X merck van Wilm van Lier,
Mathis van Neer.                                                                   WvKnippenbergh   secris.