Jacques Rutten;     Nr 107.    07-01-1710    RAL, Schepenbank Helden. Inv nr 28, folio 53

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament voor Gaert Janssen X Corneli Gielen
 
In den name ons Heeren amen. Bij den inhout van desen openbaeren instrument sij condt ende kennelijck eenen iegelijcken dat in den jaere ons Heeren 1710 op den 7e dagh des maents Jannuary, voor mij subst secris Wilm van Knippenbergh, in propere persoone sijn gecompareert Gaert Janssen ende Corneli Gielen ehluiden, beyde gaende ende staende wesende gesont van lichaem, ende wel bij haeren vollen verstandt, ende haere viff synne machtig ende gebruyckende, overdenkende datter niet sekerder en is dan de doot, ende niet onsekerder dan die uher der selver, niet willende van deser werelt scheyden, sonder eerst van haere tijdelijcke goederen gedisponeert te hebben.
Daeromme hebben gemackt bij desen haeren testament ende uyttersten willen, willende ende begerende dat 't selve staedt grijpen ende sijn volcomen effect sorteeren, 't sij bij forme van testament, uyttersten wille, codicille, ofte ander sints, niettegenstaende, dat alle dese solemniteiten van wege
gerequireert hier inne niet onderhouden, de selve derogeerende wel expresselijck mits desen.
In den eersten bevelen sij testateuren haere sylen soo wanneer die uyt haere lichaemen scheyden sullen Godt almachtig, Maria sijne gebenedicte moder ende alle de hemelsche geselschape.
Comende voorts totter dispositie van alle de goederen heun bij Godt almachtig op deser werlt verlent, sij willen ende begeeren ten eersten dat den hillixse contract tussen hun beyde gemackt van dato den 27 Janry 1697 sal voor vast ende van werde gehalden worden, als alleen dat die vier voorkinderen sullen hebben twee hondert viffentwintigh gulden, wij in den hillixse contract vermelt is. Soo woordt mits dese noch daerbij gemackt viffentwintigh gulden, soo dat die vier voorkinderen sullen hebben naer doodt van haere moeder, twee hondert vifftigh gulden. Ende anders soo sal den hillixse contract voor goedt vast ende bundigh gehalden worden.
Ende begeeren den selven contract onderss sal worden van onsen subst secris.
Dit verclaerende sij comperante testateuren te sijn haeren testament ende uytterste wille, willende ende begeerende 't selve in alle sijne puncten ende articulen achtervolgt sal worden.
Ende tot teken der waerheyt, soo hebben wij voorss Gaert Janssen ende Corneli Gielen, ehluiden, desen testament eygenhandigh ondertekent. Actum Helden den datum als boven.
 
                   Dit is het handt ## merck Gaert Jansen
                   Dit is het handt XX merck van Cornely Gielen