Jacques Rutten;     Nr 100.   29-12-1708    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 37

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Joannes van Lier X Marya Nessen
 
In den name ons Heeren amen. Allen den gene die desen tegenwordigen sullen sien ofte hooren leesen, sij condt ende kennelicke dat in den jaere ons Heeren Jesu Christi een duisent sevenhondert ende acht op den negen en twintighsten dach des maents Xbris sijn gecompareert in propere persoone, Joannes van Lier als toecomende bruidegom, geassisteert met sijn vader Willem van Lier ende sijnen oem Antonius Luyten ter ener, ende Marya Nessen als toecomende bruidt, geassisteert met haere
twee oemen ende mombors Wilm Roosen ende Maes Jaecken, ende Jan Berren, ter ander sijden. Hebben te samen ende elck van hen liden begeert te concipieeren ende onderlingh te sluiten in den naem ende ter eeren Godts, een toecomende houwelick tussen den voorss Joannes ende Marya ende dat naer tgebodt des Heeren te solemniseeren, ende omme te verheuden alle questie ende geschillen die hier naermaels tusschen de vrinden van den eersten aefflivigen ende den lanxtlevende van hen beyden soude moegen oprijsen ende wtspruiten, soo hebben sij met goeder voorsieniger deliberatie wt haere lider eygen vrijen wille gemack, geordoneert ende geslooten, maecken, ordoneeren
ende sluiten mits desen, seekere contract ofte houwelixse voorwaerde in der manieren, veugen ende onder de condittie hier naer volgende.
Ten eersten soo is besproecken ende vast gecondittioneert als dat den toecomende bruidegom ter instantie van den toecomende houwelick mede bringht twee hondert pattacons, ende de toecomende bruidt haer patrimoniael goedt, het welcke in eygendom op haer aller oyts is gestorven, op de condittie soo het gebeurde datter in den toecomende houwelick gene lifs erven en quamen ende dat de toecomende bruidt Maria het eerste quame aeflivigh te worden, soo sal den toecomende bruidegom de patrimoniale goederen quiteeren, ende als dan alleen genieten ock twee hondert pattacons, gelijck als de toecomende bruidt alsoo den toecomende bruidegom quame het eerste aeflivigh te worden, ende dat met bespreck, als dat de hillix peningen naer doodt van heun lanxtlevende sullen retour hebben ende terugh in den boessem waer wt de selve sijn gecomen wederom moeten gerestitueert worden.
Vorts soo daer [gene] lifs erven en quamen gedurende desen toecomende houwelick soo sullen alle de prosperiteyten die door desen Joannes ende Marya toecomende ehluiden sal gewonnen ende geworven worden, sal naer doot van den lanxtlevende van heun beyden onder de vrinden van den toecomende bruidegom ende bruidt gelickelick in twee deelen gedeelt worden, de een helfte naer des bruidegoms vrinden ende de ander helfte naer des bruidts vrinden, sonder enige questie daerover te maecken.
Vorts soo is bij desen houlixse contract gemackt alsoo verre datter in desen toecomende houwelick lifs erven quamen, ende dat de toecomende bruidt het eerste quame aeflivigh te worden, naerlatende een, twee, ofte meer kinderen, ende dat den selven toecomende bruidegom widerom quame tot enen tweden houwelick, soo sullen de kinderen van den eersten ende tweden houwelick in haer ouders eerf patrimoniale goederen hooftsgewise deelen, vermits den vader van den toecomenden bruidegom noch in vollen ehstandt is met Ida Luiten, ten waere dat de goederen van Wilm ende ida Luiten in desen toecomende ehstandt van Joannes ende Marya bruidegom ende bruidt voorss quame te versterven. Alle welcke vorss puncten ende articulen hebben de voorss bruidegom ende bruidt te samen ende elck int besonder gelooft ende geloven mits desen het gene voorss is wettelick stipuleerende te volbringen
ende voldoen.
Aldus gedaen ende gepasseert in presentie der voorss vrinden daer toe geroepen ende gebeden .
Ende tot tecken der waerheyt soo hebben de selve contrahenten desen hillixse contract eygenhandich
onderss. Actum Helden, datum als boven. Onderstont:
Johan van Lier;      Mary Nessen;        Wilm van Lier;      Antonius Luiten;    Ita attestor;
dit is het hant # merck van Maes Jaken;       W Roosen @;,Jan Berren.
 
                            WvKnippenbergh   subst secris.