Jacques Rutten;    29-08-1763  RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 289

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Verkoop erfenis,
 
                        Aen een Eers gerichte der Heerlijckheyt Helden
Verthoonen reverentelijck Jelis Fusers en Peter Huys, respe momboiren van Godefrida Fusers, hoedanigh bij afsterven van Thijs Verlinden aen de selve is competeerende een gerecht vierdedeel in d'erven gent Jan Verstappen goet, gelegen aen 't Biringen, groot ongeveer dry en eene halven morgen, exclusive ⅛ morgen gelegen omtrent de Rijtt, blijvende voor de pupille gereserveert. Sijnde dit vierdedeel jaerlijcx belast met 1 vatt Ĺ kan rogge erfpacht en 6 strs Ruremunts. Vermits nu de supltn insiende de swaere lasten van schattingen en menighvuldige reparatiŽn van de huysinge, die tot laste van 't onmundigh kint alreets geschiet ende noch verder moeten geschieden, sonder dat van d'erven dusdanigh can overgeleydt worden, en dyenvolgens penningen tot laste van de pupille soude moeten negotieeren, ende reflecteerende de kleynigheyt van 't voornoemde erff ende de moeyelijckheden soo bij verdeylinge daer uyt staet te resulteeren, derhalven de supltn sijn getreden tot vercoopinge aen Joannes Gommans voor de somme van twintigh patts, den pattn ŗ 75 strs Cleefs gerekent, met noch ⅛ morg[en] bij 't voornoemde ⅛ omtrent de Rijtt gelegen, vrij aen de supltn uyt te keeren, buyten de voorss lasten van schattingen, pachten ende renthen, met alle actiŽn en crediten, servituyten en gerechtigheden, soo ende gelijck het selve in sijne voeren en paelen gelegen is. Vermits nu de vercoopinge niet magh bestaen sonder voorgaende permissie van desen Eers Gerichte, keeren de supltn tot het selve, seer ootmoedelijck versoeckende dat het selve tot voorcominge van andersints penningen tot laste van de pupille te moeten negotieeren, dese voorvermelde vercoopinge te approbeeren en ratificeeren. 't Welck doende etc. ....
Sign[ť] of (sign[atum]) Gilis Fuysers; dit # is 't hantmerckt van Peter Huys, schrijvens onervaeren.
 
D'Aple was dese: 't Gericht gesien dese regte mette redenen daerinne vermelt, octroyeert ende ratificeert de gedaene vercoopinge als sijnde beter gedaen dan gelaeten. Actum in judicio tot Helden, den 29 aug 1763.
Onderstondt: ter ordtie van den gerichte.
En was geteeckent: H.T. Cuypers secris

 

 
  Daarna volgt de acte van transport