Jacques Rutten;    25-08-1762  RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 258

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Accoord erfgenamen Zill Gommans     
 
Op heden den 25 aug 1762 hebben wij ondergess kinderen en erffgen van Zill Gommans, ter sijner requisitie, in presentie van de schepenen Thomas Wynckens en Theodor Gommans als getuygen, ingegaen desen naer volgende accordt, den welcken naer doot van onsen voorss vader stiptelijck achtervolgt ende gehouden sal worden
1mo is besproken ende geaccordeert dat Gerard Engels voor sijnen arbeydt ten behoeve van onsen vader gedaen in plaetse van huyre voor aff uyt de gereede goederen sal profyteeren de bijen mettet aencleven van dyen ende daer en boven het nieuw bedde met sijn toebehoor, het welck den selven met sijn vrouwe tegenwoordigh in 't gebruyck heeft.  Ende
2dens vermits Jan Jeuken uytten generalen boedel door onsen vader Sill Gommans is worden geavanceert dry malder rogge en een malder boeckweyt, sal Gerit Engels desgelijcks oock voor aff proufyteeren, ende sulcx alles naer doot van onsen voornoemden vader.
Des t'oirconde hebben contrahenten dese, beneffens de voorss getuygen, eygenhandigh onderteeckent tot Helden, datum ut supra.
Was geteekent: Joannis Jeucken;  Gerardus Engels;  T. Wynckens;  Theodor Gommans.
                                   Accordeert bij mij         H.T. Cuijpers, secris

 

 
  N.B. Gerard Engels is op 21-1-1761 gehuwd met Maria Gommans. Op 17-12-1761 is Marcellis (ZIL) Gommans peter bij hun  eerste kind.