Jacques Rutten;     11-11-1747   RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 12

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Accoord Drys Comans en Isabella Jeucken
 
Wij Jan Gielen ende Michiel Smolders beyde schepenen des gerichts tot Helden, verklaeren hier mede voor de oprechte waerheydt, dat voor ons in eygener persoonen sijn erschenen ende gecompareert Drys Comans ende Isabella Jeucken beyde eheluyden, ende hebben voor ons verklaert hoedanigh hij, Drys Comans differente simpele hantteeckens ofte obligatiŽn tot sijnen laste heeft, wesende geleendt ende opgenomen geldt, welck sijne ouders Lenardt Comans ende Helena Slodts, gewesene eheluyden opgenomen ende geleent hebben om haer aenpardt van de meulen voor te koopen ende te betaelen, als oock het geldt dat sij Helena Slodts in haeren weduwen standt daer toe geleent ende opgenomen heeft.
Ende om te verhoeden alle questiŽn, desen aengaende, bijaldien Drys Comans eerst quame afflijvigh te worden mochte voorvallen omdat sijne aenpart van de meulen naer de sijde van sijne vrienden ofte erffgenaemen sal comen te vallen, soo wilt ende begeert hij Drys Comans, dat de voorss simpele hantteeckens ofte obligatiŽn, waarvoor de selve aenpart van de meulen gekocht ende betaelt is, oock sullen blijven tot laste van sijne erffgenamen, dat sijne vrouwe Isabella Jeucken voorss met dese handtteeckens ofte obligatiŽn niet en sal belast worden, ende in het minste niet mede te doen en sal hebben, ofte tot laste van haere gereeden sullen comen. Des ter waerer oirkonde hebben sij voorss eheluyden dese acte beneffens ons gerichtspersoonen eygenhandigh onderteeckent. Actum tot Helden, den elfden November 1747.
Onderstondt:  Drys Comans;  dit ist hantmerckt + van Isabella Jeucken, eygenhandigh gesteldt, schrijvens onervaeren. Jan Gielen, M. Smolders en was onderteeckent  P. Jurgens, secris
                                               T'accordt bij mij P. Jurgens, secris