Jacques Rutten;      27-04-1713    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 95

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Accoord tussen Wilm Janssen en schoonzoon Jan Gylen
 
 
 
Alsoo Wilm Janssen is getrout geweest met Letgen Alitens; verweckt met de selve ene dochter Jenniken Janssen, getrout met Jan Gylen; de voorss Letgen is comen te overliden voor haer vader Peter Alitens, zodat de selve goederen van Peter voornompt sijn gevallen op de dochter van Letgen Alitens, sonder dat Wilm Janssen haeren vaeder tochtschap daer van hadt. Wilm voorss in den tweeden ehstandt getreden sijnde met Gritgen Leenen, bij de selve verweckt twee kinderen, waer van eene is getrout met Dirick Gylen, soo heeft Wilm Janssen ende de momboirs van het voorkindt, Peter Fijen ende Peter vanden Beucken, enen gerichtelicken accordt gemackt van dato den 9 july 1696, als dat de kinder in den eersten ende tweeden ehstandt waeren verweckt, de selve souden haer vaders ende moeders gereede goederen deelen al of sij in enen ehstandt waren verweckt.
Volgens den voorss accordt soo heeft hij Wilm Janssen het voorss goedt ten deelen verkoght comende van Letgen Alitens, ende daer voor wederom andere erven voor aen gekoght. Soo is het gebeurdt als dat het voor kindt als nu met Jan Gylen getrout sijnde, haer over den voorss accordt hebben beswaert, ende daer over enigh dispuit begonst te ontstaen.
Soo ist als dat den selve Wilm Janssen de novo met Jan Gylen ende Jenniken Janssen ehluiden, dochter van den eersten ehstandt, hebben ingegaen enen accordt ende scheydinge ende deylinge tussen haer gemackt. Te weeten soo is het geaccordeert ende versproecken als dat Wilm Janssen het huis alwaer hij wont sal hebben met de ganse plaets, waer tegens Jan Gylen ende Jenniken voors sal hebben voor haer moeders ende vaders deyl het neuw huis met den kamp ende den Ridtbemt ende landt, ende wat het een grooter is als het ander sal in de seven veerdel te Alitens vergoedt worden. Vorts het lant aen de schapskoey sal Jan Gylen hebben met het halve steuck in de Hoeff ende het halve landt aent Schorgadt ende de helft vant Peter Alitens het steuck ende de .. . Waer tegens Wilm Janssen sal hebben bij de huisplats het steuck aen de Dommen ende het halve steuck in de Hoeff, met het halve steuck in het Schorgadt ende het halve lant te Alitens. Als de verdeylinge van de huisplaetse is geschiet ende den Ridt bemt, soo dat de selve wij voorss is, even groodt gemackt sullen worden. Vorts den hoefslagh sal ieder de helfft hebben of soo den selven vader met den voor soon Jan Gylen 't selve sullen deylen.
Ende soo het gebeurde dat een van de naer kinderen sonder lifs erve quame te sterven, soo sal het eerf comende van Peter Alitens retour hebben en sterven op het voor kindt bij Letgen Alitens verweckt of op haere kinderen. Ende des sal het voor kindt het voorss goedt tegenwordigh genieten ende gebruiken voor hem ende sijne kinderen. Ende Wilm janssen sal met de naer kinderen haer deel voor gespecificeert genieten ende gebruicken als ock het deel aent Everloe blijven voor de naer kinderen. Waer van ieder sijnen lopenden laste sal betalen naervenandt ieder is hebbende. Maer de gereede sal Wilm ende Gritten Leenen gebruicken ende bij noodt verteeren. Ende naer doodt van beyde dese ehluiden soo sullen de selve die als dan bevonden worden, 't sij van waer de selve sijn gecomen, in drij deelen gedelt worden. Vorts soo het gebeurde dat Jan Gylen schade quam te lijden van  het geldt bij de erfgename sweeren dat sal hoofts gewise door Wilm Janssen kinderen gedragen worden; ende van Joost Boom heeft Jan Gylen aen sich genomen.
Aldus geschiet ende gepasseert sonder argh ofte list. In oircondt der waerheyt soo hebben wij voornomden ende kinderen, beneffens mij subst secretaris eygen handich onderss. Actum Helden, den
 
 
..   hier eindigt deze tekst. Zonder enige overgang volgt:
 
 
Op heden dato onderss soo ist als datter tussen Wilm Janssen ende Jan Gylen, schoonsoon van den selven, ende soo daer noch enigh dispuit was ontstaen bey de vader ende schoonsoon, het welcke in den bovenstaende accordt niet en was gespecificeert, soo sijn de selve door de onderss arbiters overcomen end geaccordeert, te weeten als dat den voorss accordt sal sijn effect sorteeren.
Ende van wegens het geldt dat Jan Gylen sijnen schoen vader Wilm Janssen hadt voorgestreckt, als mede van de gerede goederen, soo is besproecken ende geaccordeert als dat Wilm Janssen sal geven tachentigh gulden lopens, desen tegenwordigen cours, ende de selve tegens toecomende alderheyligen te betalen.
Ende naer doodt van Wilm Janssen soo sullen des selfs naerkinderen alnoch aen Jan Gylen ofte sijne erven vrij vuyt geven thin pattacons voor sijn aen deyl van de gereede goederen, sonder last itwes geobligeert te sijn aen haeren vader te attesteren.
In oircondt der waerheyt soo woordt desen accordt die den selven sal comen te brecken sal verbeuren viftigh gulden bbants: de helfte aen den Armen, d'ander helfte aen de kerck alhir.
Waer op dese partijen beneffens de arbiters desen contrackt eygenhandigh hebben onderss. Actum Helden, den 27 april 1713.
Onderstont:
 
Dit is het hant # merck van Wilm Janssen;        Jan Gylen; dit is het hant @ merck van Peter Cuipers; Peter Engels;                              WvKnippenbergh, subst secris.