Jacques Rutten;    14-01-1711  RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28,  blz. 076

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Deling familie Heesen
 
Scheydinge ende deylinge tussen Dierick Heesen, Gerart Heesen ende Mercken Heesen, seuster ende broeders, voor welke suster Gerart Jaken momboir is gesteldt, ende de selve deylinge is geschiet den 14 Jan[uary] 1711 volgens onderspecificatie.
 
Ten eersten is de scheur met den plats daer achter tot de straedt toe geset tot een deel. Ende een derden deel van het stuck landts op den Keub neffens Peter Slots erf. Ende een derden deel van het steuck aen den Steyn neffens Jan Heesen eerff. Ende het steuck aen Roosen wegh op den heuvel, soo groot als het bevonden sal worden. Een deel.
 
Ten tweeden het huis met de platse voor het huis. Ende twee derden deel van het stuck op den Keub neffens Maes Wilms landt ende twee derden deel van het steuck landts aen den Steyn neffens Jan van Holdt eerff. Ende twee derden deel van het steuck landts aen de Del, soo groot als 't selve wordt bevonden. Ende den neuwen camp. Voor twee deel.
 
Welke deylsettinge Gerart Heesen heeft gegeven gelick hij doet mits desen ter presentie van de onderss schepenen; de preferens aen sijn broeder Dierick ende sijn suster Mercken om de voorss drij deylen ieder een te kiesen. Soo heeft Dirick Heesen ende Gerart Jaken als vereeden momboir van Mercken Heesen ten overstaen van schepenen tot neut ende bequaemheyt met Dierick Heesen het huis gecosen ende de bij hebbende perceelen, soo dat Gerart Heesen tot sijn deyl heeft de scheur met sijn bij hebbende perceelen.
Ende soo bevonden wordt dat de plaets van de scheur, of het huis ende plaets, het een of het ander groeter is, dat sal van het landt op de Del ende in de Dell vergeleken worden, soo dat een ieder evenveel plaetsen moet hebben van huis en scheur.
Ende vant lant aen Roosen wegh wij voorss is ende het schanshuis ende hoefslagh blift ongedeelt. Ende den pacht, thins sal te samen worden betalt.
Aldus geschiet ende gepasseert sonder argh ofte list. In oircondt der waerheyt soo hebben de partije beneffens de presente schepens dese deylinge eygenhandich onderss. Actum Helden, datum als boven.
Onderstont:
            Dirick Heesen                                                 Peter Crommentuyn
            Dit is het hant # merck                                     Peter Smollers
Van Gerart Heesen                              Peter Engels
            Gerart Jaecken
                                               WvKnippenbergh, subst secris