Jacques Rutten;    19-09-1669  RAL, Schepenbank Helden, inv nr 25,  blz. 226va

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 

 

 Immitatie in goederen van Jan Cremers

Op huiden den 19 septemb anno 1669 heft Jacob Strus wonende tot Rogghell teer presenty Maes van Knippenberch richter boede in plaets des heeren landt schoeltys Andrys Schinck, Lennart Smollers Wilm Jaecken scheepen des gerychs Kessell ende Helden, sych doen immyttyrren in dye naer gelatene eerffguederen van Jan Cremers salyger, allsoo dat den vs Jacop siech voor laet staen dat hij den nasten is van sijns vaders weeghen ende dat Jacop vs sijn vader wtt het naer gelaten guet van Jan Cremers saliger soude ghebooren sijn, ende den vs Jacop dat voorss guet toegehoerych soude sijn, bij aldyen datter iemans quaem dye kunste belycken dat hij narder was als hij Jacop Strus voorss. In warder orkunde hebben wij rychter boede ende schepenen voorss desen met eygener handt onderschreven op daech ende datum voorss.