Jacques Rutten;     Nr 33.  10-01-1650  (RAL; Schepenbank Helden, inv nr 25, folio 146)

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 Immitatie in de nalatenschap van Metgen Piggen.

 

Wy Wilhelm van Knippenbergh rychterboede in plaets des heeren lant scholtissen Andryes Schenck, Lennardt Smollers ende Dryes Coemans schepennen des gerychs van Kessell ende Helden, doen condt ende bekennen dat op huyden dato onderschreven voor ons persoenlycken is gecompareert den eersaeme Peter Heynen, inwoender alhyer, ende heeft opte alderbeste forma ende mannieren der lant rechten in presentie des gerychs boeden ende ons schepennen voorss, sich doen immitteren ende instellen als gerechte erffgenaem inde successie der naergelaetene goederen ende erfftael van wylen Thryn Gaerdt Henrickx dochter ende Metgen Piggen sijne gewesene huysfrouwe, als vermeynende inde versterffenisse der selver goederen geërft ende gerealiseert toe zyn, ende nhu voorthaen daer in te succederen, voer syn contingent soe veell hem mocht aegaen. In warer oorkundt der waerheyt hebben wy voorss schepenen ende gerychsboede, dese immittati met eygenar handen onderschreven, opten Xen January Anno 1650.

Ondertekend:
WvKnippenbergh, vice secretaris
Lenaert Smollers
Dries Koemans

Op deze immitatie komt een vervolg. Anderen menen nader verwant te zijn met Metgen Piggen.  

op huyden dato den XXVIIen Januari Anno 1650, comparerende voor ons schepenen Lenart Smollers ende Dryes [Coemans] ende Wilhelm van Knippenbergh rychter boedt in plaets des heeren, die eersaeme ende vroeme Lenart Heymans ende Jan Seetzen, als mede voor hunne consortten, ende hebben voor ons opentlyck verclaert also tot hunne kennisse gekoemen is dat Peter Heynen sich inde vs sterffenisse van wylen Metgen Piggen als naeste erffgenaem der selve, soe hy vermeynden, sich heeft laeten immitteren, soo ist dat wy voorss comparanten by claecht ende actie door schepennen ende rychter boede voorss sich possessoir inde voorss goderen by Metgen Piggen naergelaeten, doen halden, ende daer inne sich mits desen, in de successie te doen immitteren, ende by desen verclaeren ende vermeten te bewysen inde vs successie naerder te zyn als Peter Heynen.

In kennisse van desen hebben wy rychter boede ende schepennen voorss dese acte onderteeckent. Actum als boven.
Wylm van Knippenberch
Lenaert Smollers
Rychter boede in plaets des heeren

 

 
 Duidelijk is dat hier de regel geldt van “de naaste op het graf”. Peter Heynen is verre verwant van Metgen Piggen, en Lenart Heymans en Jan Seetzen denken aan te kunnen tonen dat ze nader verwant zijn en dus meer recht hebben op de erfenis.

 
 immitatie was een middel om er zeker van te zijn dat niemand aan de rechten die men op een erfenis had voorbij kon gaan. Een eventuele tegenpartij moest haar eventuele rechten bewijzen