Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1739        terug naar huwelijken Baarlo          

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1739
 
Baarlo H1739-001   -   08-01-1739   -   blz. 1737 nr. 10
8 Januarij contraxerunt ma
trimonium in facie Eccle
siae praevijs duabus pro
clamationibus cum dispen
satione decani Wilhelmus
Jacobs et Catharina Hen
dirckx coram testibus Henrico
op Heijs et Beatrix Geurts
 
Baarlo H1739-002   -   04-02-1739   -   blz. 1737 nr. 11
4 feb contraxerunt matrimo
nium in facie Ecclesiae prae
vijs tribus bannis Gerardus
Meerts et Gertrudis vanden
Schoot coram testibus Jose
pho Meerts et Gertrudis
Schaeffels
 
Baarlo H1739-003   -   06-04-1739   -   blz. 1738 nr. 1
6 aprilis contraxerunt ma
trimonium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Hen
ricus Beurskes et Wilhelmina
vanden Schoot coram
testibus Joanne Janssen
et Henderina van den Schoot
 
Baarlo H1739-004   -   19-07-1739   -   blz. 1738 nr. 2
19 Julij contraxerunt ma
trimonium in facie
Ecclesiae cum dispensa
tione in tribus bannis
Jacobus Peters et Pe
tronilla Janssen coram
testibus Leonardo Pe
ters et Maria Elisa
beth de Sonnaville
 
Baarlo H1739-005   -   06-08-1739   -   blz. 1738 nr. 3
6 Aug contraxerunt ma
trimonium in facie Eccle
siae praevijs tribus bannis
Joannes Adams et Maria
Bongers coram testibus
Andrea Janssen et Joae
Bongers
 
Baarlo H1739-006   -   ?4-09-1739   -   blz. 1738 nr. 4
?4 7bris contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
cum dispensatione in
tribus Bannis dus Joan
nes Wijnandus Bockste-
gher et domicella Catha
rina Caecilia Vander Ku-
=len coram testibus Le
onardo Wassenberghe et
Carolo Josepho van der
Kulen